هم خانواده حیات چه می شود

مترادف کلمه حیات: عمر-تعیش-طول عمر-جان-زیست-زندگانی-زندگی-بود

متضاد کلمه حیات: ممات

معنی کلمه حیات: هستی-زندگانی-زندگی-زیست

1 نظر

  1. یاسین اسمعیل پوریاسین اسمعیل پورsays:

    کو هم خانوادش