هم خانواده حیات چه می شود

مترادف کلمه حیات: عمر-تعیش-طول عمر-جان-زیست-زندگانی-زندگی-بود

متضاد کلمه حیات: ممات

معنی کلمه حیات: هستی-زندگانی-زندگی-زیست

هم خانواده حیات کلاس چهارم

هم خانواده حیات

هم خانواده حیات چیست

هم خانواده حیات به معنی زندگی

هم خانواده حیات زندگی

2 نظر

  1. یاسین اسمعیل پوریاسین اسمعیل پورsays:

    کو هم خانوادش

  2. آویساآویساsays:

    چرا هم خانوادش نیست