هم خانواده وصف چیست

هم خانواده وصف :اوصاف-توصیف-موصوف

 ارج- توصیف -ستایش -شرح- فروزه- مدح

هم خانواده صف چیستهم خانواده صفهم خانواده صف کلاس چهارمهم خانواده کلمه صفهم خانواده ی صفهم خانواده کلمه صف چیستهم خانواده وصفکلمات هم خانواده صفهم خانواده کلمه ی صف

2 نظر

  1. ------says:

    خیلی خوبی

  2. ......says:

    عالیه1