کلمه های هم خانواده درس باغچه ی اطفال کلاس چهارم

تابش : تابندگی -تابان -تابنده

تصویر : صورت-تصور-مصور-تصاویر

جمع : جامع -جامعه -جمعیت -اجتماع -مجموع

حاصل : حصول -تحصیل -محصل -محصول

حفظ : محفظه -حافظ -محافظ - محفوظ

حس : احساس  -حساس -  محسوس   

حرکت : : متحرک-حرکات -تحرک -محرک -تحریک

خبر :مخابرات -اخبار-مخابره-مخبر

زحمت :زحمات-مزاحم -مزاحمت

سفر : مسافرت-مسافر

شغل : مشاغل -شاغل -اشتغال -مشغول

علم : علوم-عالم -معلم-معلوم-تعلم -تعلیم

فکر : تفکر -افکار -فکور -متفکر

قصد : مقصد-قاصد -قاصد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...