هم خانواده مانع چیست

هم خانواده مانع: موانع

معنی مانع: گیر-بازدارنده- راهبند

مترادف مانع: سد -بازدارنده- بند- جلوگیر- مزاحم- رادع- مخل

مانع در فرهنگ لغت دهخدا به معنی بازدارنده و همچنین مانع در فرهنگ فارسی عایق و مانع در فرهنگ معین به معنی مزاحمت  و همچنین مانع در فرهنگ عمید به معنی جلوگیری کننده است.

مانع در عربی اعق است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...