هم خانواده کلمه فضل چیست

هم خانواده فضل: فضایل -فضیلت - فاضل

معنی فضل: معرفت-بینش- کمال- حکمت- فرهنگ- دانایی- علم- دانش

مترادف فضل: فرهیختگی -فرجادی

فضل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی فزونی و همچنین فضل در فرهنگ فارسی یکی از صفات خدا و فضل در فرهنگ معین به معنی کمال و همچنین فضل در فرهنگ عمید به معنی دانش است.

هم خانواده فصل

هم خانواده اصرار

هم خانواده تشکر

هم خانواده عشق

هم خانواده شهید

1 نظر

  1. ..............says:

    فضیلت - فاضل - فضایل