هم خانواده کلمه فضل چیست

هم خانواده فضل: فضایل -فضیلت - فاضل

معنی فضل: معرفت-بینش- کمال- حکمت- فرهنگ- دانایی- علم- دانش

مترادف فضل: فرهیختگی -فرجادی

فضل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی فزونی و همچنین فضل در فرهنگ فارسی یکی از صفات خدا و فضل در فرهنگ معین به معنی کمال و همچنین فضل در فرهنگ عمید به معنی دانش است.

هم خانواده فصل

هم خانواده اصرار

هم خانواده تشکر

هم خانواده عشق

هم خانواده شهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...