3 نظر

  1. دیار عبدالهیدیار عبدالهیsays:

    کنایه از گفته او مپیچ سر را

  2. Zahra MirsalariZahra Mirsalarisays:

    کنایه از نافرمانی نکن

  3. MeerajMeerajsays:

    کنایہ از نافࢪمانے نکن @Zahra Mirsalari