زیباترین متن ها در مورد فصل پاییز به انگلیسی

میبینی پاییز چقدر شبیه زنان است؟ وقتی حوصله اش سر رفت ، بند اصلاح را برمی دارد .. علف های هرز می کند ، موهایش را بور می کند .. گرم می شود ، سرد می شود ، قدرت ندارد ، تعادل ندارد. من

Fall

Not cold and cruel

Only

It does not have the courage of winter

It turns yellow bit by bit

Little by little, he dies

He cries drop by drop

Autumn is not cold

He is unkind

Just like "you"

***

Romantic autumn lyrics and poems

Make autumn simple

Fall

The mad union of leaves with light

Romance is a leaf

It is the same color as the sun

***

The most beautiful short and romantic sentences of autumn

Autumn is sadder and sadder

When you are and I walk the leaves alone with imagination…

***

Beautiful sentences about autumn

Autumn too

Can be seen beautiful

Don't say it's autumn

Events are also special wisdom

Have their own

As the branches

Dry total

The heartfelt sound of our footsteps

رامی سازند

The rustling of leaves

It is also beautiful if we want

***

Romantic autumn text

Neither spring nor summer

None of them have the beauty I saw in the face of autumn

***

Autumn romantic text

The world is as beautiful and sad as autumn

Its beautiful because of you and its sad because of your distance

***

The most beautiful autumn romantic text for two

Fall

It is the most faithful chapter of God

The wet memory of the city streets

Always accompanies

Damn, hey it's raining می

And every year

More in love than his past

Red species of trees in the city

Kisses and

Shakes the limbs of trees

And how they miss the leaves of love

To touch the earth tone

That sometimes fall

Is the result of love…

Autumn profile photo with special autumn texts

Autumn is on its way

The alleys laughed

The streets are full of romance

And make autumn more than it is

It makes me lovely

A soothing music

That rustle leaves

Be subdivided

***

Autumn Diaries

I do not reach, I do not stand

With each fall leaf

I will reach your feet

To draw a lover

Stay in the galaxy

Not for all fallen leaves

I have time until the spring of your eyes

Until that day, a tiny

I will fall at your feet…

***

Romantic autumn poem

The meeting arranged the taste of the table

He pulled back the curtain and arranged the pendant

He threw flowers on his cheeks, combed his hair

He arranged the tempting bag

A black rose stuck to his left chest

He arranged the pomegranate of the evil nectar

Sit down and eat the "deer"

He arranged the "sad gazelles"

When the doorbell rang, it spun around

Since; He arranged everything!

He picked up every yellow leaf in front of your feet

Spring arranged the autumn table…

***

Beautiful and romantic texts for autumn

Safe from this smell of autumn and cloudy sky! That one does not know what pain is and no one else… you only know that the colder the air, the warmer your heart wants

***

The latest special texts of pure autumn

Someone who thinks that autumn leaves mean the death of leaves

He has never seen them dance on windy days!

***

Beautiful text about autumn

How poetic is their cry under our feet! Leaves that one day we take refuge in silence for peace تون Happy autumn

***

Sentences and photos written about autumn

Autumn is not disappointing

I miss autumn…

***

Autumn romantic texts

What did you do with Shahrivar !?

Smell the romantic autumn

Taken ..

The declining voice

I hear through my hair

Your hands

Which does not allow me to fall

Photo of a romantic post about autumn

I love you, be it autumn

Rain when it rains pomegranate that no,

If you are a rock

Your heart is breaking…

***

Beautiful autumn sentences

Do not leave your hair

It is autumn

It's Windy …

It smells like your hair

And the leaves fall in love more

***

Autumn status

There is nothing more inspiring in this world than the rainy days of autumn

***

Romantic autumn poem

I love autumn ﭘﺎﯾﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﺰ, ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ; ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ! ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ; ﮐﺮﺩﻩ ﻟﺮﺯ ﮐﺮﺩﻩ! ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ; ﮐﺮﺩﻩ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ! ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ; ﮐﺮﺩﻩ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ! ﻣﻦ, ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻢ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻢ! ﭘﺎﯾﯿﺰ, ﻋﺮﻭﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ; ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ; ﻧﮑﻨﻢ ﻧﮑﻨﻢ; ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺍﻡ ﻣﯽ ﻣﯽ… !!!

***

The last text of autumn

Safe from this smell of autumn and cloudy sky! That one does not know what pain is and no one else… you only know that the colder the air, the warmer your heart wants

***

Text Born Autumn

Prepare your hands

Autumn is near

Must be tied in the hands

Someone you've been waiting for for years

Start your autumn for two, dear soul

***

Special romantic text about autumn season

Do you see how much autumn is like women?

When he gets bored, he removes the shaving band ..

Makes weeds, blondes her hair ..

It heats up, it cools down, it has no strength, it has no balance.

It ruins everything .. the wind blows ..

In the end, however, it… slowly… slowly… rains.

Woman, autumn is with blonde hair

Corrected face and tears.

***

Literary text about the autumn season

Autumn is on its way

Let's be a little kinder together

And a cup of love tea

Let's drink together and know

The more bold our kindness, the better ..

Photos of romantic autumn writings

Autumn is the second spring where each leaf is a flower

***

Romantic Autumn

Fall

It is the most faithful chapter of God

Wet memory of Shah streets

ترجمه :

پاییز

    سرد و بیرحمانه نیست

    فقط

    شجاعت زمستان را ندارد

    ذره ذره زرد می شود

    کم کم می میرد

    قطره قطره گریه می کند

    پاییز سرد نیست

    او نامهربان است

    درست مثل شما"

    🍁🍁🍁🍁

    اشعار و اشعار عاشقانه پاییزی

    پاییز را ساده کنید
    پاییز
    اتحاد دیوانه وار برگها با نور
    عاشقانه یک برگ است
    همرنگ خورشید است

🍁🍁🍁🍁

زیباترین جملات کوتاه و عاشقانه پاییز

    پاییز غم انگیزتر و غم انگیزتر است
    وقتی تو هستی و من برگها را با تخیل تنها راه می روم ...

🍁🍁🍁🍁

جملات زیبا درباره پاییز

    پاییز هم

    زیبا دیده می شود

    نگو پاییز است

    وقایع نیز حکمت ویژه ای هستند

    خودشان را داشته باشند

    به عنوان شاخه ها

    کل خشک

    صدای دل انگیز قدم هایمان

رامی سازند

    خش خش برگها

    اگر بخواهیم هم زیباست

🍁🍁🍁🍁

متن عاشقانه پاییزی

    نه بهار و نه تابستان
    هیچ کدام از زیبایی هایی که در مواجهه با پاییز دیدم ندارند

🍁🍁🍁🍁

متن عاشقانه پاییزی

    دنیا مانند پاییز زیبا و غمگین است
    به خاطر تو زیباست و به خاطر دوری غمگین است

🍁🍁🍁🍁

زیباترین متن عاشقانه پاییزی برای دو نفر

    پاییز

    وفادارترین سوره خداست

    خاطره مرطوب خیابان های شهر

    همیشه همراه است

    لعنت ، سلام باران می بارید می

    و هر ساله

    عاشق تر از گذشته اش

    گونه های قرمز درختان در شهر

    بوسه ها و

    اندام درختان را تکان می دهد

    و چطور دلشان برای برگهای عشق تنگ می شود

    برای لمس لحن زمین

    که گاهی پاییز می کند

    آیا نتیجه عشق است ...

عکس پروفایل پاییز همراه با متن های ویژه پاییزی

    پاییز در راه است

    کوچه ها خندیدند

    خیابان ها پر از عاشقانه است

    و پاییز را بیشتر از آنچه هست بساز

    این باعث می شود من دوست داشتنی باشم

    موسیقی آرامبخش

    آن خش خش می رود

    تقسیم شود

🍁🍁🍁🍁

خاطرات پاییز

    نمی رسم ، نمی ایستم

    با هر برگ پاییز

    به پاهای شما خواهم رسید

    برای ترسیم یک عاشق

    در کهکشان بمانید

    نه برای همه برگهای افتاده

    وقت دارم تا بهار چشمانت

    تا آن روز ، بسیار کوچک است

    من به پاهای تو پاییز خواهم کرد ...

    🍁🍁🍁🍁

شعر عاشقانه پاییزی

    این جلسه طعم میز را مرتب کرد
    پرده را عقب کشید و آویز را مرتب کرد

    روی گونه هایش گل انداخت ، موهایش را شانه زد
    کیف وسوسه انگیز را مرتب کرد

    گل رز سیاه به سینه چپ او چسبید
    انار شهد شیطانی را مرتب کرد

    بنشین و "گوزن" را بخور
    او "غزالهای غمگین" را ترتیب داد

    وقتی زنگ خانه به صدا درآمد دور آن چرخید
    از آنجا که؛ او همه چیز را ترتیب داد!

    او هر برگ زرد جلوی پای شما را برداشت
    بهار میز پاییز را مرتب کرد

🍁🍁🍁🍁

متن های زیبا و عاشقانه برای پاییز

    ایمن از این بوی پاییز و آسمان ابری! آن یکی نمی داند درد چیست و هیچ کس دیگری ... شما فقط می دانید که هرچه هوا سردتر باشد ، قلب شما گرمتر می خواهد

🍁🍁🍁🍁

جدیدترین متون ویژه پاییز ناب

    شخصی که فکر می کند برگ های پاییز به معنای مرگ برگ است
    او هرگز ندیده است که آنها در روزهای بادی برقصند!

🍁🍁🍁🍁

متن زیبا درباره پاییز

گریه آنها زیر پای ما چقدر شاعرانه است! برگهایی که روزی ما برای صلح به سکوت پناه می بریم تون پاییز مبارک

🍁🍁🍁🍁
جملات و عکس های نوشته شده درباره پاییز

    پاییز ناامیدکننده نیست
    دلم برای پاییز تنگ شده

🍁🍁🍁🍁

متن های عاشقانه پاییزی

    با شهریور چه کردی!

    پاییز عاشقانه را بو کنید

    گرفته شده ..

    صدای کاهش یافته

    از میان موهایم می شنوم

    دستان شما

    که اجازه نمی دهد زمین بخورم

عکس نوشته عاشقانه درباره پاییز

    دوستت دارم پاییز باشد

    باران وقتی انار می بارد که نه ،

    اگر سنگ هستی

    قلب شما در حال شکستن است ...

🍁🍁🍁🍁

جملات زیبا پاییزی

    موهای خود را رها نکنید
    پاییز است
    باد است
    بوی موهای شما می دهد
    و برگها بیشتر عاشق می شوند

🍁🍁🍁🍁

وضعیت پاییز

    در این دنیا چیزی الهام بخش تر از روزهای بارانی پاییز وجود ندارد

🍁🍁🍁🍁

شعر عاشقانه پاییزی

    من عاشق پاییز هستم. ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ! ﺍﺳﺖ ﻟﺮﺯ ﮐﺮﺩﻩ! ﺍﺳﺖ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ! ﺍﺳﺖ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ! ، ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﯾﯿﺰﺎﯾﯿﺰ! ﭘﺎﯾﯿﺰ ، ﻋﺮﻭﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻡ ﻫﺎﯼ ﯼ. ﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ؛ ﻧﮑﻨﻢ ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺭ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺍﻡ ﻣﯽ ﻣﯽ… !!!

🍁🍁🍁🍁

آخرین متن پاییز

    ایمن از این بوی پاییز و آسمان ابری! آن یکی نمی داند درد چیست و هیچ کس دیگری ... شما فقط می دانید که هرچه هوا سردتر باشد ، قلب شما گرمتر می خواهد

🍁🍁🍁🍁

متن متولد پاییز

    دستان خود را آماده کنید

    پاییز نزدیک است

    باید در دستان بسته شود

    شخصی که سالها منتظر او بوده اید

    روح عزیز پاییز خود را برای دو نفر آغاز کن

🍁🍁🍁🍁

متن عاشقانه ویژه در مورد فصل پاییز

    می بینی پاییز چقدر شبیه زنان است؟
    وقتی حوصله اش سر رفت ، بند اصلاح را برمی دارد ..
    علف های هرز می کند ، موهایش را بور می کند ..
    گرم می شود ، سرد می شود ، قدرت ندارد ، تعادل ندارد.
    من

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...