الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

منادا چیست فارسی ششم

منادا چیست فارسی ششم

منادا چیست؟ به کسی یا چیزی که آن را صدا بزنیم یا مورد خطاب قرار دهیم ، منادا می گویند.  مثال: ای ایران، تو را دوست دارم. ( ایران: منادا ) مثال: ای خدا، پدر و مادرم را به تو می سپارم. ( خدا: منادا ) منادا معمولاً با یکی از نشانه های ندا می آید، نشانه ها...

معنی ای شکم خیره، به نانی بساز فارسی ششم

معنی ای شکم خیره، به نانی بساز فارسی ششم

ای شکم خیره، به نانی بساز              تا نکنی پشت به خدمت، دوتا ای شکم گستاخ به تکّه نانی قانع باش تا مجبور نباشی برای خدمت کردن به این و آن خم شوی و تعظیم کنی.

معنی کلمات درس 5 فارسی ششم

معنی کلمات درس 5 فارسی ششم

هفت خان رستم خان: مرحله تیغ: شمشیر اهریمنی: شیطانی دیوان: جمع دیو بند: اسارت یال: مو های بلند پشت گردن اسب پیکار: جنگ قوی پنجه: زورمند می درد: پاره می کند‌. تیمار کردن: غمخواری نخجیر: شکار بدین سان: به این گونه فرجام: پایان کوفتن: کوبیدن دیده: چشم به ت...

معنی شعر از کعبه گشاده گردد این در

معنی شعر از کعبه گشاده گردد این در

چون رایت عشق ان جهان گیر                           شد چون مه لیلی اسمان گیر برداشته دل ز کار او بخت                                   درماند بدر به کار او سخت خویشان همه در نیاز با او                                  هر یک شده چاره ساز با او بیچارگی ور...

معنی شعر درس پانزدهم (میوه ی هنر) فارسی ششم ابتدایی

معنی شعر درس پانزدهم (میوه ی هنر) فارسی ششم ابتدایی

میوه ی هنر  آن قصّه شنیدید که در باغ یکی روز                           از جور تبر، زار بنالید سپیدار معنی: آن داستان را شنیده اید که یک روز سپیدار در باغ از ستم تبر بسیار  ناله می کرد. کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی                              ...

معنی لغات درس 15 فارسی ششم ابتدایی

معنی لغات درس 15 فارسی ششم ابتدایی

1-    جور : ظلم وستم 2-    زار : ناتوان ضعیف 3-    بیخ وبن : ریشه بنیاد 4-    موسم : فصل وقت هنگام 5-    حاصل : میوه ثمر 6-    توده : تپه پشته 7-     هیمه : هیزم 8-    آوخ : آخ افسوس 9-    آتشگر : آتش افروز روشن کننده آتش 10-                    ادبار :...

معنی لغات درس داستان من و شما

معنی لغات درس داستان من و شما

درس سوم فارسی :  فراز: بلندی                                 فرود: پستی    نغمه:  آواز، سرود ،آهنگ              اعتبار: آبرو ،ارزش عظمت: بزرگی                             شکوه: هیبت،عظمت  شوکت: شکوه، عظمت                بی گمان : بدون شک ،حتماَ  درک:فه...

سیف یا صیف؟

سیف یا صیف؟

سیف : به معنی شمشیر، (س) هم با کسره و هم با فتحه خوانده می شود .منبع  : فرهنگ لغت دکتر معین . صیف : به معنی تابستان ، (ص) هم با فتحه و هم با کسره خوانده می شود .منبع : فرهنگ لغت معین tarannome54.blog...

نویسنده سیاست نامه کیست؟

نویسنده سیاست نامه کیست؟

عاملِ شهري به خليفه نبشت که ديوار شهر خراب شده است، آن را عمارت بايد کردن. جواب نبشت که شهر را از عدل، ديوار کن و راه ها از ظلم و خوف پاک کن، که حاجت نيست به گِل و خشت و سنگ و گچ.  قلمرو زبانی: عامل: حاکم، کارگزار، والی / نبشت: نوشت / عمارت کردن: بنا ک...

معنی نیایش صفحه 105

معنی نیایش صفحه 105

خدایا جهان پادشاهی تو راست  ز ما خدمت آید، خدایی تو راست خدایا تو پادشاه واقعی جهان هستی و ما جز برای بندگی خلق نشدیم و خدایی فقط شایسته تو است پناه بلندی و پستی تویی              همه نیستند، آن چه هستی تویی در هر پستی و بلندی زندگی تو پناهگاه واقعی هس...

معنی کلمه محنت چیست؟

معنی کلمه محنت چیست؟

درد -آزمون- گرفتاری- آزمایش- سختی- امتحان- رنج- بلا- محنه تعب- گزند- رنج- عذاب- سختی- آزار- عنا- کرب- مرارت- غم- مشقت- غصه-...