الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

معنی ستایش به نام آن که جان را فکرت آموخت

معنی ستایش به نام آن که جان را فکرت آموخت

بــــه نــــام آنکــــه جــــان را فکــــرت آموخــــت چــــراغ دل، بــــه نــــور جــــان برافروخــــت معنی: به نام آن کسی ]سخن خود را آغاز می ّ کنم[ که اندیشیدن و تفکر را به جان ]انسان[ آموختهاست و دل ]او[ را - مانند یک چراغ - با جان - که مثل نور است ...

هم خانواده اخلاق چیست

هم خانواده اخلاق چیست

هم خانواده اخلاق چیست هم خانواده:خلق - خالق - مخلوق مترادف : خصلت- خلق- خوی- داب- عادت- منش معنی: خو- خوی- خوی ها- رفتار- فراخویی- منش- منش شناسی- منش ها هم خانواده رفتار هم خانواده اخلاق کلاس هفتم هم خانواده اخلاق ششم ابتدایی هم خانواده اخلاق هم خانوا...

4 هم خانواده برای کلمه خطر

4 هم خانواده برای کلمه خطر

هم خانواده کلمه خطر:خطیر-خطرناک-مخاطره- خطرات مترادف کلمه خطر: کار بزرگ-بیم- تهدید-دشواری- هول-  ریسک - مخالفت- مهلکه -مخاطره -مضرات متضاد کلمه خطر: سلامت معنی کلمه خطر: ناگواری-ترس- سیج - بیم -مرگ...

هم خانواده عظیم چیست

هم خانواده عظیم چیست

هم خانواده عظیم: عظیمه- عظیم- معظم - اعظم - عظمی - عظمت. معنی عظیم: والا-بزرگ- کلان- پرشکوه- سترگ- تنومند مترادف عظیم: مهم-بزرگ- معظم- جلیل- کلان- خطیر- کبیر- عظمی عظیم در فرهنگ لغت دهخدا به معنی بزرگ و همچنین عظیم در فرهنگ فارسی کلان و عظیم در فرهنگ م...

هم خانواده دیدن

هم خانواده دیدن

هم خانواده کلمه دیده :دیدگان-دیدن مترادف دیده : نگاه -چشم- نظر-...

هم خانواده لرز

هم خانواده لرز

هم خانواده لرز:لرزه-لرزش معنی لرز:لرزه-ارتعاش- لرزش- تشنج- رعشه...

 هم خانواده برای کلمه حاصل

هم خانواده برای کلمه حاصل

هم خانواده حاصل: تحصیل- محصول- محصل -حصول معنی حاصل: سازه-فرآورده- ساخته-برداشت- دستاورد- بهره مترادف حاصل: ماحصل-بازده- عملکرد- برآیند- راندمان- ثمر- ثمره متضاد حاصل: زیان -ضرر حاصل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی درآمد و همچنین حاصل در فرهنگ فارسی بدست آم...

هم خانواده اعتراض چیست

هم خانواده اعتراض چیست

هم خانواده اعتراض چیست: عروض- عرض - معترض معنی اعتراض:واخواهی پرخاش- واخواست- خرده گیری- خروش کلمه ایراد یکی از واژه هایی است که ریشه در زبان عربی دارد و در فارسی به معنای انتقاد و توسل است. کلمه شکایت از ریشه کلمه واردا به معنای نقطه و جزئیات گرفته شد...