الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده سبقت

هم خانواده سبقت

[هم خانواده سبقت چیست] هم خانواده سبقت چیست پیشدستی، پیشی، تقدم، مسابقه، پیشی گرفتن esmneves...

هم خانواده حبس

هم خانواده حبس

[هم خانواده کلمه حبس چیست] هم خانواده کلمه حبس چیست محبوس بازداشتگاه، زندان، سجن، حبسگاه، سیاه چال، محبس esmneves...

هم خانواده عوض

هم خانواده عوض

[هم خانواده عوض چیست] هم خانواده:تعویض-معاوضه معنی عوض:ورت- جانشین- گردیده- به جای-جابه جا- جایگزین- جابجاکردن- esmneves...

هم خانواده کلمه مزار

هم خانواده کلمه مزار

[هم خانواده مزار چیست] هم خانواده مزار چیست معنی مزار :آستانه گور- آرامگاه- زیارتگاه آرامگاه- ضریح- تربت- مقبره- حرم- مرقد- قبر- مدفن- لحد esmneves...

هم خانواده کلمه حاکم

هم خانواده کلمه حاکم

[هم خانواده حاکم چیست] هم خانواده حاکم چیست حکم حکیم احکاممحکوم حکومت محکوم esmneves...

هم خانواده جاهل

هم خانواده جاهل

[هم خانواده جهل چیست] هم خانواده جاهل :جهالت - جهل -مجهول مترادف کلمه جهل: نادانی-بی اطلاعی-حماقت-بی خبری-بی علمی متضاد کلمه جهل: معرفت-دانش معنی کلمه جهل: نادانستگی-نادانی esmneves...

هم خانواده کلمه حقیقت

هم خانواده کلمه حقیقت

[هم خانواده حقیقت چیست] هم خانواده حقیقت کلاس سوم:حق-تحقق-احقاق معنی حقیقت :فرهود راستی- راستینه- درستی- راستینگی- مطلوب درستی- آرمانی- راستی- واقعیت- راست مطالب مرتبط: معنی درس پاسداری از حقیقت: درختان را دوست می‌دارم *** که به احترام تو قیام کرده‌اند...

هم خانواده کلمه خطر

هم خانواده کلمه خطر

[هم خانواده خطر چیست] هم خانواده کلمه خطر:خطیر-خطرناک-مخاطره- خطرات مترادف کلمه خطر: کار بزرگ-بیم- تهدید-دشواری- هول-  ریسک - مخالفت- مهلکه -مخاطره -مضرات متضاد کلمه خطر: سلامت معنی کلمه خطر: ناگواری-ترس- سیج - بیم -مرگ آور esmneves...

معنی شوم چیست

معنی شوم چیست

ناخجسته- بد شگون- نحس بداختر- ناهمایون- ناهماگون- بدیمن- نامیمون- مشئوم- نامسعود- منحوس- ناخجسته- نا...

معنی فروتن

معنی فروتن

محجوب افتاده- متواضع- خاشع- خاکسار-...