الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جواب سوالات درس هشتم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس هشتم ادبیات هشتم

درس8( نام ها و یادها 1.سواالت قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ این شعر از کیست؟ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انس و مونس شد کاشف الکل که بود؟ 2.ویژگی های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟ هر زو به مقام صدر اعظمی رس...

جواب سوالات درس هفتم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس هفتم ادبیات هشتم

درس7(آزادگی 1.از نظر پیر خارکش،عزّت و آزادگی چیست؟ قانع بودن و محتاج دیگران نبودن ، خوارنشدن در مقابل دیگران. 2.باتوجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید. جوان مغرور و پرادعا ، پیر فروتن و بی ادعا. جوان زیاده خواه ولی پیر قانع. جوان ارزش و سعا...

جواب سوالات درس ششم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس ششم ادبیات هشتم

درس: 6 آداب نیک صفحه: 51 خودارزیابی 1 -سه درس که بهلول به جنید آموخت ، چه بود ؟ درخوردن اصل آن است که لقمه ی حالل باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد وسبب تاریکی دل شود. در سخن گفتن نیز باید اوّل ، دل ، پاک باشد و نیّت درست ...

جواب سوالات درس پنجم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس پنجم ادبیات هشتم

درس 5 ص 45 1.شاعربرای سعادت وخوشبختی چه کارهایی می کند؟ 1:سحرخیزباشد. 2:بامادرش مهربانی کندودرخدمتش باشد. 3:با ادب وتمیز باشد.4 :حرفهای پدر را گوش کند. 2.این جمله >>جزراست نباید گفت:هر راست نشاید گفت<<باکدام قسمت شعرتناسب دارد؟ زنهارمگوسخن به جز راست ه...

جواب سوالات درس چهارم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس چهارم ادبیات هشتم

درس چهارم ص39 1 )علت اصلی بحران های زندگی چیست؟زندگی به یادگیری اصول وروش های ومهارت های نیازداردکه این محارت هابه کمک اطرافیان وبزرگترها کامل می شود. واگرانسان دریادگیری امور تالش نکندزندگی بحرانی خواهدشد. 2 )چرازندگی به یک سفرتشبیه شده است؟زیرامانندی...

جواب سوالات درس سوم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس سوم ادبیات هشتم

خودازیابی درس سوم 1.برترین و گرامی ترین ارمغان))ایران((به دیگر سرزمین ها چست؟ جواب:اندیشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاریخ کهن 2.دو تن از دلیران نامدار ایرانی را نام ببربد که برای سربلندی ایران کوشیده اند. جواب:1.امیر کبیر که برای استقالل کشور تالش فر...

جواب سوالات درس دوم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس دوم ادبیات هشتم

خودارزیابی:درس2ادبیات فارسی 1 .دربیت آخرشعر)صورتگرماهر(به کدام نام های خداوند اشاره شده؟مصور-صورتگر-ماهر-بی تقلید 2 .چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟مورچه هاتقسیم کاردارند.آن هایی که جوان ترهستند ازتخم هاپرستاری میکنند-بعضی ها نگهبان وبعضی ها...

جواب سوالات درس اول ادبیات هشتم

جواب سوالات درس اول ادبیات هشتم

درس اول ص14 پاسخ سوال 1: در اینجا منظور از ))خانه خوب خداست(( خانه مسجد است. پاسخ سوال2: ))نور((نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست. پاسخ سوال3: بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از ط...

جواب سوالات فصل پانزدهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل پانزدهم علوم هشتم

فصل 15 ) نوسان و موج ) موج :هرگونه آشفتگی در یک محیط کشسان را موج می گویند. انواع موج -1 مکانیکی -2 الکترومغناطیس موج مکانیکی در اثر ضربه بوجود می اید براي انتشار نیاز به ماده دارد از خلاءعبور نمی کند. صوت موج دریا موج الکترومغناطیسی در اثر حرکت الکترو...

جواب سوالات فصل چهاردهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل چهاردهم علوم هشتم

فکر کنید ها و آزمایش هاي فصل 14 علوم هشتم آزمایش کنید (صفحه 112 ( اگر صفحه را جابجا کنیم روزنه در مسیر مستقیم نور قرار نگرفته نوري به چشم ما نمی رسد نتیجه می گیریم نور به خط راست منتشر می شود. اتاق تاریک دور بین عکاسی ساده در اتاق تاریک که شبیه دور بین...

جواب سوالات فصل سیزدهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل سیزدهم علوم هشتم

فکر کنید (صفحه 105( میزان فرسایش در کوه پیر بیشتر بود ودر اثر آب وباد تغییرات زیادي کرده است. فعالیت (صفحه 106( هنگامی که آب یخ میزند حجم آن افزایش می یابد در حدود 9 -11 در صد تحقیق کنید (صفحه 106( در اثر تغییر دماي ناگهانی وتغییر حجم آن یج خرد می شود....

جواب سوالات فصل دوازدهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل دوازدهم علوم هشتم

فکر کنید (صفحه 98( سنگ ب لبه تیز داشته سنگ الف ورقه ورقه است.2-ب چون استحکام بیشتري دارد. فکر کنید (صفحه 99( سنگ هاي آذرین چون در اثرمواد مذاب بوجود می آیندحرارت بالا مانع ایجاد فسیل می شود. فعالیت (صفحه 100( نام سنگ گرانیت ریولیت گابرو بازالت اندازه ب...

جواب سوالات فصل یازدهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل یازدهم علوم هشتم

فصل 11 ) کانی ها) گفتو گوکنید (صفحه93( گرافیت ازجنس کربن در نوك مداد – در پیل ها در نیرو گاه هسته اي بعنوان کاهنده ي سرعت نوترون بکار می رود. طلا :کانی براق داراي جلا ، زیبا وداراي استحکام است بعنوان زیور آلات استفاده می شود. در صنایع الکترونیکی وپروتز...

جواب سوالات فصل دهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل دهم علوم هشتم

فکر کنید ها و آزمایش هاي فصل 10 علوم هشتم فعالیت (صفحه 85( خطوط مغناطیسی از اجسام نا رسانا عبور می کنند.می توانند مواد آهنی را جذب کنند. ب -با نزدیک کردن آهن ربا میدان مغناطیسی باعث آهن ربا شدن قیچی شده قطب هاي نا همنام یکدیگر را می ربایند. فعالیت (صفح...

جواب سوالات فصل نهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل نهم علوم هشتم

فعالیت (صفحه 72( در اثر مالش، یک جسم الکترون از دست داده مثبت شده وجسم دیگر الکترون می گیرد منفی میشود اجسامی که بار مثبت ومنفی دارند همدیگر را می ربا یند. شانه پلاستیکی در اثر مالش داراي بار منفی می شود مولکول هاي آب نیز داراي یک سر مثبت هستند که جذب ...