الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جواب فعالیت های قران هشتم

جواب فعالیت های قران هشتم

فضیلت تالوت سوره های قرآن پایه هشتم * مؤمنون: پیامبراکرم)ص( می فرماید: »هرکس سوره مؤمنون را قرائت نماید فرشتگان الهی او را به راحتی و آسایش در روز قیامت و دستیابی به آنچه مایه چشم روشنی آنها هنگام نزول فرشته مرگ باشد، بشارت می دهند«)مجمع البیان،ج7،ص175...

جواب سوالات درس بیست و چهارم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس بیست و چهارم مطالعات هشتم

درس ۰۵ فعالیت 1 صفحه 160 جزایر استرالیا به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: آوماس ،یجیف :دننام یزِن یلوپریازج )فلا و تونگا نیلوراک ، انایرامریازج ، ماوگ :دننام یزِنورکیمریازج )ب ریازج : دننام یزِنلام ریازج )جسلیمان، کالدونیای جدید، جزایر مالوکو ، و...

جواب سوالات درس بیست و سوم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس بیست و سوم مطالعات هشتم

درس ۰۶ فعالیت صفحه ۱۴۵ کاربرگه ۱١: : تنگه برینگ : اقیانوس منجمد شمالی ، اقیانوس اطلس ، اقیانوس آرام ، خلیج مکزیک : رود می سی سی پی ، رود میسوری ، جلگه می سی سی پی : رود آمازون ، جلگه آمازون ، رود پارانا ، جلگه پارانا : رشته کوه راکی : رشته کوه آند : تو...

جواب سوالات درس بیست و دوم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس بیست و دوم مطالعات هشتم

درس22 فعالیت1(صفحه145:) تصویر شماره3 :برج پیزا در ایتالیا: تصویر شماره4 :کلیسای سانتاماریا واقع در شهر ونیز ایتالیا: فعالیت 3(صفحه143:) الف( اهرام مصر و مجسمه ابوالهول ب( زیرا کشور مراکش درسواحل دریای مدیترانه قراردارد وزیتون نیز از محصوالت ویژه آب وهو...

جواب سوالات درس بیست و یکم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس بیست و یکم مطالعات هشتم

[جواب سوالات درس بیست و یکم مطالعات هشتم] فعالیت 4(صفحه141:) الف( بله . زیرا تمامی فعالیت ها ونیازهای انسانی از تهیه خوراک وپوشاک ومسکن گرفته تا شیوه رفتارهای اجتماعی و ُخلقیات وتجارت همه وهمه ازطبیعت تأثیر پذیرفته اند. ب( اروپا . زیرا اروپا دارای آب و...

جواب سوالات درس بیستم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس بیستم مطالعات هشتم

فعالیت های درس بیستم -1 الف ( ارزانترین وسیله ی حمل ونقل کاال ومسافر درجهان است به طوری که امروزه04درصد مبادالت جهانی ازطریق دریا صورت می گیرد. ب( بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ابتدا در صنعت دریایی پیشرفت کرده اند. ج( دریا منشأ ثروتها ونعمتهای فراوان ...

جواب سوالات درس نوزدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس نوزدهم مطالعات هشتم

درس نوزدهم فعالیت 1 : ضلع شمالشرقی در فالت تبت)غرب چین( ---- ضلع شمالغربی به تنگه های بُسفُر و داردانل) مرز آسیا وترکیه وجدا َمن َدب کننده قسمت اروپایی ترکیه از آسیا( -ــــــــ ضلع جنوبی به تنگه با ُب ال فعالیت2 : به قاره های از سمت شمالغرب به اروپا ، ...

جواب سوالات درس هجدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس هجدهم مطالعات هشتم

درس هجــــــــدهــــــــــــم فعالیت 1-ص114: الف( به علت ارتفاع مناسب وزمین های جلگه ای وحاصلخیز- آب وهوای گرم ومرطوب- پوششگیاهی سرسبز وانبوه- بارندگی فراوان ب( آسیای شمال شرقی- آسیای مرکزی- فالت تبت – عربستان - فالت ایران – قسمت داخلی آناتولی.زیرا: دو...

جواب سوالات درس هفدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس هفدهم مطالعات هشتم

درس 17( درس هفدهم( فعالیت1-ص107 1-آسیا:43824444کیلومترمربع 2-قاره آمریکا)شمالی وجنوبی(:42334444ک.م.م- 3-افریقا :34374444ک.م.م 4:-قطب جنوب13724444ک.م.م 5-اروپا:14184444ک.م.م 6-استرالیا واقیانوسیه:0448544ک.م.م فعالیت3 - ص 110 بیش از7444جزیره . توضیح: مجم...

جواب سوالات درس پانزدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس پانزدهم مطالعات هشتم

درس 15 1-خیر؛ زیرا مغوالن به رهبری چنگیز متحد شده و قدرت زیادی به دست آورده بودند. آنها پس از فتح چین و ترکستانثروت بسیاری کسب کردند و در پی آن بودند که به دیگر سرزمینهای آباد و ثروتمند نیز هجوم آورند. قتالعضای کاروانتجاری مغول توسط حکومت خوارزمشاهیان ...

جواب سوالات درس سیزدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس سیزدهم مطالعات هشتم

درس13 1-زیرا سلجوقیان الف(موفق شدند بر سرزمینهای وسیعی که شامل بخش عمدة فالت ایران و مناطق همجوار آن از مرزهای چینتا دریای مدیترانه میشد، مسلط شوند. ب( حکومتی نیرومند را به وجود آورند. ج( در دوران سلجوقیان تشکیالت و نظام دیوانیمنظم و گسترده ای در ایران...

جواب سوالات درس دوازدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس دوازدهم مطالعات هشتم

درس 12 1-خیر؛ زیرا برخی از این سلسلهها مانند طاهریان و سامانیان با فرمان و یا با تأیید خلیفة عباسی به قدرت رسیدند و خود راوفادار و مطیع خالفت نشان میدادند. با این حال، در ادارة قلمرو خود استقالل کامل داشتند و مانع دخالت خلیفه و عوامآلن در درون قلمرو خو...

جواب سوالات درس یازدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس یازدهم مطالعات هشتم

درس یازدهم • .2یکی از علل مهم نابودی ابومسلم خراسانی و خاندان برمکیان از سوی خلفای عباسی )منصور و هارون( با وجود خدمتیکه اینان به عباسیان کردند: الف( ترس از نفوذ و قدرت روز افزون آنها بود. خلفا وجود چنین افراد قدرتمندی را خطری برایحکومت و قدرت خود تصور...

جواب سوالات درس دهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس دهم مطالعات هشتم

درس دهــــــــــــم فعالیت1-صفحه57: -اصرارامام علی)ع( برعمل به قآن وسنت پیامبر واجرای کامل عدالت اسالمی. -فتنه جویی سه گروه ثروت اندوزان)ناکثین( . ریاست طلبان)قاسطین( و ساده اندیشان)مارقین یا ...

جواب سوالات درس نهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس نهم مطالعات هشتم

درس نــهــــــم .2سورة َم َسد )سورة 111قرآن مجید .3پیروی کورکورانة مشرکان از عقاید آباء و اجدای؛ مخالفت آشکار اسالم با افکار و عقاید جاهلی؛ به خطر افتادن منافع اقتصادی اشراف مکه با گروش بردگان و فقیران به اسالم؛ به خطر افتادن مقام و موقعیت سیاسی و اجتم...