الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده راغب کلاس ششم

هم خانواده راغب کلاس ششم

[هم خانواده راغب چیست] هم خانواده راغب : مرغوب مشتاق -گراینده- خواهان-گرایش- مایل- آرزومند- شایق- خواستار- داوطلب- خواهان- esmneves...

هم خانواده خلاص چیست

هم خانواده خلاص چیست

[هم خانواده خلاص چیست] هم خانواده خلاص:اخلاص-خلوص معنی خلاص:استخلاص -آزاد- رها- نجات- ول آسوده- مستخلص- فارغ- مرخص esmneves...

هم خانواده مواظب چیست

هم خانواده مواظب چیست

[هم خانواده مواظب چیست] هم خانواده مواظب: مواظبت معنی مواظب:دیدور-نگهبان- دیدبان- نگهدار- مراقب- مترصد- محافظ- متوجه- esmneves...

هم خانواده مکتب چیست

هم خانواده مکتب چیست

هم خانواده مکتب: کتیبه-کُتُب: مَکاتب- کتاب- کتابت معنی مکتب: نحله-دبستان- مشرب- دبیرستان- مکتب خانه- آموزشگاه- کتاب- دبستان- مدرسه- دبیرستان- کالج esmneves...

هم خانواده تصمیم چیست

هم خانواده تصمیم چیست

[هم خانواده تصمیم چیست] هم خانواده تصمیم چیست هم خانواده:صمیم مُصمَّم مترادف: آهنگ- اراده- عزم- قصد- همت معانی:آهنگ- اراده- عزم- قص...

هم خانواده نقل چیست

هم خانواده نقل چیست

[هم خانواده نقل چیست] هم خانواده نقل منتقل-انتقال است معنی:گَزک- گفته- گزک- بازگفت- جابجاکردن- بازگویی- ترابری- چاشنی-ترجمه- مزه- انتقال- گزک- جابجایی- شیرینی- حمل- بازگو- حکایت- ذکر -داستان- ...

هم خانواده قبول

هم خانواده قبول

هم خانواده قبول :مقبول- قابل معنی قبول: پذیرفته شده- پذیرش- پذیرفتن-باور-...

هم خانواده حافظ

هم خانواده حافظ

هم خانواده و معنی حافظ چیست حفظ/ حافظ/ محفوظ /حفاظت/ محفظه مترادف : پاسدار/ حارس/ حامی/ محافظ/ مدافع/ مهیمن/ نگاهبان/ نگهبان/ حفظکننده معنی : نگهبان/ پاسبان/ از بر دارنده/ نگه...