الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده مقاومت

هم خانواده مقاومت

[هم خانواده کلمه مقاومت چیست] هم خانواده کلمه مقاومت :مقاوم معنی کلمه مقاومت:ویسگی-پایداری- ویسه- ایستادگی- یارایی-ابرام- نیرو- استقامت- مدافعه- استواری- قدرت- ایستادگی esmneves...

هم خانواده کلمه صنع چیست

هم خانواده کلمه صنع چیست

[هم خانواده کلمه صنع چیست] هم خانواده کلمه صنع چیست هم خانواده : صنعت معنی : آفرینش، ابداع، خلقت، ساخت، ساخته، esmneves...

هم خانواده کلمه بحث چیست

هم خانواده کلمه بحث چیست

[هم خانواده کلمه بحث چیست] هم خانواده کلمه بحث چیست مبحث ،جدال، گفت وگو، مباحثه، مذاکره، مقال، مناظره، مناقشه، درس، جستار esmneves...

هم خانواده نصرت چیست

هم خانواده نصرت چیست

[هم خانواده نصرت چیست] هم خانواده نصرت: ناصر* منصور* نصیر* انصار* _نصرت_ معنی نصرت:یاری پیروزی- مدد- ظفر- کمک- غلبه...

هم خانواده محضر چیست

هم خانواده محضر چیست

[هم خانواده محضر چیست] هم خانواده محضر : حضور:حاضر - حضار - حضرت - _محضر_ - احضار معنی محضر:فرگاه- پیشگاه- دفترخانه- بودگاه- حضورگاه- آستانه- حضور- آستان- پیشگاه- ...

هم خانواده تشکر

هم خانواده تشکر

[هم خانواده کلمه تشکر چیست] هم خانواده کلمه تشکر چیست شُکر. تشکیل. شِکَر. esmneves...

هم خانواده مسئله چیست

هم خانواده مسئله چیست

[هم خانواده مسئله چیست] هم خانواده مسئله :مسائل-سوال معنی مسئله :چالش -چیستان- پرسمان- دشواری- گر...