الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده عضو

هم خانواده عضو

[هم خانواده عضو چیست] هم خانواده عضو چیست هم خانواده :اعضا معانی:اندام، ابوابجمعی، جزو، کارمند، مستخدم، جهاز esmneves...

هم خانواده حساب چیست

هم خانواده حساب چیست

[هم خانواده حساب چیست] هم خانواده حساب:محاسبه -حاسب معنی حساب:شمارشگری شمارش- شمار- رایشگری- عده-آمار- حد-شمارش-تعداد- شماره- esmneves...

هم خانواده آسوده

هم خانواده آسوده

[هم خانواده آسوده چیست] هم خانواده آسوده: آسودگی معنی آسوده:مدفون آرام- مرده- راحت- آرمیده- فارغ- ساکن- مرفه- سبکبار-...

هم خانواده مراجعه کلاس ششم

هم خانواده مراجعه کلاس ششم

[هم خانواده مراجعه ] هم خانواده مراجعه مرجع راجع ارجاع ترجیع رجوع مترادف : احاله- بازگشت- رجوع- رجوع کردن معنی: بازگشت- آمده- رفته esmneves...

هم خانواده خراب

هم خانواده خراب

[هم خانواده خراب چیست] هم خانواده خراب چیست مخروب- منهدم- ناآباد- ویرانه- ویران - نابسامان- اوراق- اسقاط مترادف: مخروب- منهدم- ناآباد- ویرانه- ویران- نابسامان- اوراق- اسقاط- خرست- طافح- لایعقل- مست- تباه- ضایع- فاسد- معیوب- بایر- لم یزرع- آوار- بدکاره-...

هم خانواده کلمه معابر

هم خانواده کلمه معابر

[هم خانواده معابر چیست] هم خانواده معابر:عبور-معبر-عابر معنی معابر:گدارها راه ها-گذرگاه گذره - معبرها- esmneves...

هم خانواده وسیع کلاس سوم

هم خانواده وسیع کلاس سوم

[هم خانواده وسیع چیست] هم خانواده وسیع کلاس سوم:وسع-واسع معنی وسیع :گسترده -دامنگیر- فراخ- مبسوط-پهن- ممتد- جادار- گسترده- عریض- واسع- فضادار- گشاده- گشاد- esmneves...

هم خانواده فاسد

هم خانواده فاسد

[هم خانواده کلمه فاسد چیست] هم خانواده کلمه فاسد :فساد، مفاسد، مفسد esmneves...

هم خانواده ی جهش

هم خانواده ی جهش

[هم خانواده جهش چیست] هم خانواده جهش کلاس پنجم:جهنده جهش-جهید- طینت پرش- سرشت- جستن- خیز- جست- esmneves...

هم خانواده ی لذت

هم خانواده ی لذت

[هم خانواده کلمه لذت چیست] هم خانواده کلمه لذت چیست هم خانواده:لذیذ ، التذاذ – تَلَذُّذ معانی:التذاذ، حظ، خوشی، کیف، نعیم esmneves...

هم خانواده تسخیر کلاس چهارم

هم خانواده تسخیر کلاس چهارم

[هم خانواده تسخیر چیست] هم خانواده تسخیر سُخره -مسخّر است معنی تسخیر:شکست-گرفتن،بدست آوردن، پیروزمندی،   غلبه-استیلا، چیرگی، اشغال، تصرف، تسلط، esmneves...

هم خانواده خوراکی کلاس سوم

هم خانواده خوراکی کلاس سوم

[هم خانواده کلمه خوراکی چیست] هم خانواده کلمه خوراکی چیست   معانی: اطعمه، ارزاق، توشه، خواربار، خوردنی، غذا، مائده، قابل خوردن esmneves...

هم خانواده کلمه تقویت

هم خانواده کلمه تقویت

[هم خانواده تقویت چیست] هم خانواده تقویت:مقوی معنی تقویت:نیروبخشی نیرودادن- نیروافزایی- ترهیب استحکام- تایید- پشتیبانی- نیرومندی- تشیید- نیرودهی- esmneves...

هم خانواده کلمه عصمت

هم خانواده کلمه عصمت

[هم خانواده ی کلمه ی عصمت چیست ] هم خانواده ی کلمه ی عصمت چیست معصوم esmneves...

تعبیر خواب داشتن شیر نر و ماده

تعبیر خواب داشتن شیر نر و ماده

تعبیر دیدن شیر در خواب توسط ابن سیرین به یکی از تفسیرهای فراوان تبدیل شده است و این به دلیل دیدن اخیر او در خواب بسیاری است. دیدن شیر در واقعیت مسئله وحشتناکی است ، اما این نیست الزامی که این تعبیر بینایی او در خواب باشد ، زیرا این خواب تعبیر دیگری دار...