الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده کلمه تعالی چیست

هم خانواده کلمه تعالی چیست

هم خانواده تعالی :علی، عالی، اعال، متعال، متعالی، معلّا-عُلُو معانی: برتری، بلندی، پیشرفت، ترقی، رفعت، بلندپایه شدن هم خانواده ی...

هم خانواده تصویر کلاس چهارم

هم خانواده تصویر کلاس چهارم

هم خانواده تصویر:مصور ، تصور ، صورت ، تصاویر معنی تصویر: پیکره-نگاره- رخشاره- فرتور مترادف تصویر: نگار-پرتره- نقش- ترسیم- تمثال- صورت- تندیس- شمایل- شکل- عکس تصویر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی صورت کردن است و همچنین تصویر شکل کسی راکشیدن- صورت کشیدن- درس...

هم خانواده تجلی

هم خانواده تجلی

هم خانواده تجلی: جلا-متجلی-جلوه معنی تجلی: نمود- آشکار- نمایان- درخشان- فروزش- بروز- روشنی-پیدایی- نمود- جلوه- تابش-...

هم خانواده اعتدال چیست

هم خانواده اعتدال چیست

هم خانواده اعتدال:تعالی-تعدیل مترادف کلمه اعتدال:میانه روی، بینابینی- تعادل، مدارا، ملایمت، راستی، متضاد کلمه اعتدال: افراط، تفریط معنی کلمه اعتدال: میانه روی، ترازینه، میان...

هم خانواده ایمان

هم خانواده ایمان

هم خانواده:امان-مومن-ایمان  مترادف : اطمینان- اعتقاد- باور- باورداشت- عقیده- گرویدن معنی : باور- باور داشتن- باورداشت- باورمندی- پای بندی- گ...

هم خانواده ی اعجاز

هم خانواده ی اعجاز

هم خانواده اعجاز: معجزه معنی اعجاز: ورجاوری-فرجود مترادف اعجاز: ناتوانی-معجزه- عجز اعجاز در فرهنگ لغت دهخدا به معنی عَجز و همچنین اعجاز در فرهنگ فارسی ناتوان و اعجاز در فرهنگ معین به معنی کار دشوار و خلاف عادت انجام دادن و همچنین اعجاز در فرهنگ عمید به...

هم خانواده برافروخت

هم خانواده برافروخت

هم خانواده برافروخت: افروخت معنی:سرخ شدن -روشن کردن- غضبناک شدن شعله و ر ساختن- خشمگین شدن- مشتعل...

هم خانواده ملول

هم خانواده ملول

 سرد- آزرده- داغ- اندوهگین- بیزار- نفور- نژند- دل- متاثر- غمگین- ولرم مکدر-...

هم خانواده موافق

هم خانواده موافق

هم خانواده موافق: توفیق-وفق- موافق-موفقیت معنی موافق:معادل-جور- مطابق- سازگار- برابر- مساعد- متفق- هماهنگ- دمساز- مطلوب- متناسب-مقبول- شایسته- مناسب...

هم خانواده اعضا

هم خانواده اعضا

هم خانواده اعضا:عضو-عضویت معنی اعضا:کارمندان-اندام- پرسنل-...

هم خانواده صبور چیست

هم خانواده صبور چیست

هم خانواده صبور :صبر-صابر مترادف کلمه صبور: شکیبا- صابر- متحمل-- خویشتن دار- رزین- بردبار- حلیم- خوددار متضاد کلمه صبور: ناشکیبا معنی کلمه صبور: شکیبا-خود دار-بردبار هم خانوا...