الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده زائر چیست

هم خانواده زائر چیست

هم خانواده زائر: زوار معني زائر :یارتگر-دیدارکننده-گردشگر زائر در فرهنگ فارسي: زیارت کننده دیدار کننده جمع زوار زایرین زائر در فرهنگ عميد: زیارت...

هم خانواده زیبا

هم خانواده زیبا

معني زیبا :خوشگل- پریچهر- خوش اندام- پریرو- خوب صورت- جمیل- خوبرو زیبا در لغت نامه دهخدا: زیبنده زیبا در فرهنگ فارسي: خوب زیبا در فرهنگ معين: شایسته زیبا در فرهنگ عميد:...

هم خانواده زینت چیست

هم خانواده زینت چیست

هم خانواده زینت: تزئین ، مزیّن  معنی زینت: آرایه زیور- آذین- زیب- آرایش- حلیه- پیرایه- تزیین- کلمه «زینت» ریشه عربی دارد و در فرهنگ ایرانی نام دختری است. معنای این کلمه در زبان و ادبیات فارسی شبیه تزیین و تزیین است. کاربرد کلمه تزیین در فارسی برای تزیی...

هم خانواده ظاهر

هم خانواده ظاهر

هم خانواده ظاهر ششم: ظاهر :تظاهر - مظاهر معني تعليم :هویدا آشکار، نمایان، پیدا، نما، رویه، ظاهر در لغت نامه دهخدا: آشکار ظاهر در فرهنگ فارسي: پیدا ظاهر در فرهنگ معين: روی بیرونی هر چیزی ظاهر در فرهنگ عميد:...

هم خانواده ی ظلمت چیست

هم خانواده ی ظلمت چیست

هم خانواده و معنی ظلمت هم خانواده:ظالِم -ظُلم- مَظالِم- مَظلوم -ظُلُمات مترادف : تاریکی- تیرگی- سیاهی- ظلام متضاد: روشنایی- فروغ-...

هم خانواده ی تعلیم

هم خانواده ی تعلیم

هم خانواده تعلیم: عالم-معلوم -علم -اعلام -علیم -تعلیم- معلم معنی تعلیم :آموزه- آموزش- آموزاندن- آموختن- پروردن- پرورش- یاد- تربیت-مدرسی- درس- نشانه در لغت نامه دهخدا: بیاموختن نشانه در فرهنگ فارسی: کسی راچیزی آموختن نشانه در فرهنگ معین: یاد دادن نشانه ...

 هم خانواده درس ۳ فارسی ششم

هم خانواده درس ۳ فارسی ششم

هم خانواده هلاک: مُهلِک، مَهلَکه، هلاکت  هم خانواده ظرف: ظروف هم خانواده لطف: لطیف، لطیفه، الطاف هم خانواده قصد: مقصد، قاصد، مقاصد، مقصود هم خانواده امثال: مَثَل، مثال، مِثل هم خانواده معلوم: علم، عالم، علیم...

هم خانواده درس ارزش علم

هم خانواده درس ارزش علم

 هم خانواده قصد : مقصود هم خانواده قديم : قدمت ، قدیمی  هم خانواده فکر : افکار ، متفکر  هم خانواده موج : امواج هم خانواده عليم : علم - معلمهم خانواده حال : احوال ، حالت هم خانواده حاضر : حضور ، محضر هم خانواده حرکت : تحرک ، متحرک  هم خانواده حکیم ...

هم خانواده نشانه

هم خانواده نشانه

هم خانواده نشانه کلاس چهارم:هم خانواده:نشان مترادف کلمه نشانه: علامت- مارک- نشان- هدف-آماج- آیه- اثر- داغ- رگه نشانه در لغت نامه دهخدا: نمودار نشانه در فرهنگ فارسی: آماج نشانه در فرهنگ معین: هدف نشانه در فرهنگ عمید: چیزی که در جایی قرار ب...