الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده فریب کلاس ششم

هم خانواده فریب کلاس ششم

هم خانواده کلمه فریب : فریبنده معني فریب: ریب- زرق- عشوه- - فسون- فند- کید- گول- مکر- نیرنگ-- خدعه- دسیسه- دغا- دوزوکلک- ریا- اغفال- اغوا- تزویر- تغابن- حقه- حیله-غبن- غدر- غش فریب در لغت نامه دهخدا: فریبنده فریب در فرهنگ فارسي: مکر فریب در فرهنگ معين:...

هم خانواده محکم

هم خانواده محکم

هم خانواده محکم عبارت است از :مستحکم - استحکام معانی کلمه محکم:سفت استوار- سخت- استوان- پابرجا- مستحکم بادوام- قرص- پایدار- قایم- ثابت- سدید- معنی محکم در لغت نامه دهخدا:پابرجا-استوار-قرص-استوارشده -مستحکم معنی محکم در جدول:رست مرصوص-شق-با دوام معنی مح...

هم خانواده حبس چیست

هم خانواده حبس چیست

هم خانواده کلمه حبس : محبوس معني حبس: بازداشتگاه، زندان، سجن، حبسگاه، سیاه چال، محبس حبس در لغت نامه دهخدا: بازداشتن حبس در فرهنگ فارسي: زندان حبس در فرهنگ معين: زندانی کردن حبس در فرهنگ عميد: با...

2 هم خانواده برای کلمه معذرت

2 هم خانواده برای کلمه معذرت

 هم خانواده کلمه معذرت : معذور-عذر معني معذرت: عذرخواهی - پوزش خواهی-پوزش طلبی- معذرت در لغت نامه دهخدا: عذرخواهی و پوزش معذرت در فرهنگ فارسي: پوزش معذرت در فرهنگ معين: عذر معذرت در فرهنگ عميد...

هم خانواده صلح

هم خانواده صلح

هم خانواده کلمه صلح : مصالحه-اصلاح معني صلح: آسودگی-آشتی- سازش- مصالحه-آرامش- صفا- آشتی- سازش- اصلاح صلح در لغت نامه دهخدا: آشتی صلح در فرهنگ فارسي: سازش صلح در فرهنگ معين: آشتی صلح در فرهنگ عميد: مصالح...

هم خانواده معلم چیست

هم خانواده معلم چیست

هم خانواده کلمه معلم : علم -علیم - معلم -تعلیم -عالم -اعلام - معلوم معني معلم: هادی-آموزنده- آموزگار- مربی- مدرس- اتابک- لله-استاد- دبیر معلم در لغت نامه دهخدا: نگارکرده معلم در فرهنگ فارسي: نگارین معلم در فرهنگ معين: تعلیم دهنده آموزنده معلم در فرهنگ ...

هم خانواده انتظار

هم خانواده انتظار

 هم خانواده کلمه انتظار : نظارت *نظر* ناظر* منظره* منتظر*منظور معني انتظار: چشم داشتن-چشمداشت- چشم براه بودن- نگرش آرزو- صبر- امید- شکیبایی- توقع- شکیب انتظار در لغت نامه دهخدا: چشم داشتن انتظار در فرهنگ فارسي: چیزی راچشم داشتن انتظار در فرهنگ معين: تو...

هم خانواده فکر

هم خانواده فکر

هم خانواده کلمه فکر : فکور-افکار-متفکران-تفکر معني فکر: خیال-اندیشه-تصور-پندار-انگار-تأمل-نظریه-تعقل-یاد-تفکر-خاطر-سگالش-خاطره- سگالش-گمان-باور-اندیشه فکر در لغت نامه دهخدا: افکار فکر در فرهنگ فارسي: اندیشه فکر در فرهنگ معين: فکرت فکر در فرهنگ عميد: ...

هم خانواده کلمه حاضر

هم خانواده کلمه حاضر

هم خانواده کلمه حاضر : حضور-محضر-حضار معني حاضر: فراهم -آماده - پیدا - باشنده - اکنون - حی - مستعد -شاهد - مهیا - موجود- فراهم حاضر در لغت نامه دهخدا: شاهد حاضر در فرهنگ فارسي: مهیا حاضر در فرهنگ معين: مستعد حاضر در فرهنگ عميد:...

هم خانواده مریض چیست

هم خانواده مریض چیست

هم خانواده کلمه مریض : امراض-مرض معني مریض: ناخوش- آهمند- رنجور- بستری- دردمند- بیمار- ناسالم-علیل- ناخوش- کسل- ناتوان مریض در لغت نامه دهخدا: بیمار مریض در فرهنگ فارسي: ناخو مریض در فرهنگ معين: بیمار مریض در فرهنگ عميد:...

هم خانواده طمع کلاس سوم

هم خانواده طمع کلاس سوم

هم خانواده کلمه طمع : طماع معني طمع: امید- چشم داشت- انتظار- توقع- بیوس-- حرص- شره- ولع- ناکسی- آز- افزون طلبی- زیاده خواهی طمع در لغت نامه دهخدا: حریص طمع در فرهنگ فارسي: حریص شدن طمع در فرهنگ معين: آزمند طمع در فرهنگ عميد: زیاده...