الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

دانلود رمان شب سراب به صورت Pdf

دانلود رمان شب سراب به صورت Pdf

سالم- به به سالاام پسر گلم چطوري؟- بیست گرفتم حاج آقا- خط کشم که ورقه ام را مثل پرچم بر باالي آن چسبانده بودم پایین آوردم و جلوي چشم حاج آقا محسن گرفتم. بارک اهلل پسر خوب، چه درسي را بیست گرفتي؟ امال را؟- نه حاج آقا- . حساب را؟- نه حاج آقا- . چي را بیس...

دانلود رمان شکنجه گر من از مرضیه اخوان نژاد به صورت pdf

دانلود رمان شکنجه گر من از مرضیه اخوان نژاد به صورت pdf

وارد اتاقم شدم و در رو محکم بهم کوبیدم.روي تخت نشستم و آرنجم رو روي زانوم گذاشتم و سرم رو توي دستم گرفتم. طبق معمول هر روز دعوا، کتک. حالم از این زندگی بهم میخورد. کی میشد بمیرم و راحت بشم.دستم رو روي گونه ي متورمم گذاشتم. بدجور کوبیده بود توي صورتم. ح...

دانلود رمان شیطان یا فرشته به صورت pdf

دانلود رمان شیطان یا فرشته به صورت pdf

روی صندلی، پشت اون ویترین لعنتی نشسته بودم. تنم می لرزید .تاحالا بی حجاب، حتی جلوی پسرخاله و پسر عمو و …. هم نبودم .حتی جلوی (طاها)_ که می دونستم چندوقت دیگه باهم ازدواج می کنیم._ حالا روی این صندلی لعنتی نشستم ،با یه شلوار جین جذب آبی یخی و تی شرت جذب...

دانلود رمان شاه شطرنج بدون سانسور pdf

دانلود رمان شاه شطرنج بدون سانسور pdf

به صفحه شطرنج مقابلم خیره می شوم. سیاه این ور، سفید آن ور. انگشتم را روي سر وزیر می گذارم و لمسش می کنم. -شطرنج یه بازي دو نفره ست که هر بازیکن، یه گروه مهره به رنگ سفید یا سیاه داره. سربازها را می چینم. -در ابتدا که مهره ها چیده شدن، بازیکن سفید حرکت ...

دانلود رمان بدون سانسور شفق pdf

دانلود رمان بدون سانسور شفق pdf

ا خستگی خودمو روی صندلی انداختم.با اینکه میدونستم کارم درست نیست ولی پاهامو روی میز دراز کردم.مقنعه مو کمی کشیدم عقب.عجیب هوس چای کرده بودم اما وقتی سر فالسک رو توی فنجونم گرفتم فقط دو قطره چایی توی لیوان ریخت.با دلخوری رو به مریم کردم: میمردی تهش یکمی...

دانلود رمان حرامزاده ی استانبولی نوشته الیف شافاک به صورت Pdf

دانلود رمان حرامزاده ی استانبولی نوشته الیف شافاک به صورت Pdf

الیف شافاک برای مخاطبان ایرانی چهرهی ناشناختهای نیست. کتاب ملت عشق او به چندمین چاپ رسید و گمان کنم آثار دیگری هم از همین نویسنده، در ایران ترجمه و پخش شده باشد. کتاب حرامزادهی استانبولی، اما امکان ترجمهی بیسانسور در ایران را نخواهد داشت. کتابی رنگارنگ...

دانلود رمان عشق یخ زئه با فرمت pdf

دانلود رمان عشق یخ زئه با فرمت pdf

آروشا دختر بے رحم و سردے ڪہ ی ہ جنایت ڪار و خالفڪ ار حرفہ اے و باند بزرگے رو بہ همراہ پسرعموش ادارہ م یڪ نہ..میڪشہ و نابود م یڪنہ و براش مهم نی س ڪ ہ بیگناہ ڪشتہ یا گناهڪار...پلی س چن سالہ ڪ ہ می خواد تمام اعضاے این باند رو دستگیر ڪنہ ولے اونا هیچ مدرڪ...

دانلود رمان انتقام میگیرد pdf

دانلود رمان انتقام میگیرد pdf

به نام او که داده هایش رحمت و نداده هایش حکمت است ..... باراني که روزها باالي شهر ایستاده بود عاقبت بارید ِ سال ها به خانه ام مي آمدي ... توبعد ِف رنگ موهات تکلی در چشم هام روشن نبود ِف مهرباني تکلی ، اندوه، خشم و چیزهاي دیگري که در کمد آماده کرده بودم...

دانلود رمان مادمازل کامل به صورت Pdf

دانلود رمان مادمازل کامل به صورت Pdf

چه کسی حال مرا می فهمید؟حال دختری 02 ساله که پدرش موقع رد کردن مواد و عتیقه و اصال چه فرقی میکند هرچیز غیر قانونی با تیر مستقیم مرز داران کشته شد.ومادرش بی رحمانه او را که کودکی بیش نبود به مادربزرگ پیرش سپرد و با مرد مورد عالقه اش راهی فرنگ شد. تمام د...

دانلود رمان آژانس صورتی pdf

دانلود رمان آژانس صورتی pdf

َمھ یاس-مامان،مامان خواھش می کنم. مامان-مھ یاس بھت گفتم نھ. مھ یاس-ای بابا مگھ چی میشھ؟مشکلش چیھ؟تازه خوشگل ترم میشھ. مامان-مھ یاس از آشپزخونھ بروبیرون.کارنمی کنی،مزاحم کارکردن منم میشی. مھ یاس-مامان دیگھ،اجازه بده. مامان-دخترآخھ من چطوری سواره یک ماشی...

دانلود رمان بانوی قصه بدون سانسور

دانلود رمان بانوی قصه بدون سانسور

فریادش تمام اتاق رو گرفت. صدداش چیدید و چیدید و چیدید و م ی یه سدیلی محکم خورد به گونه ام. متع جب ن گاهش کردم، نا باور. خون توی رگ هام منجمد شدده بود. فریادش همراه شدد با چرن شددن گلدان بلوری که تکه تکه شد و هر تکه اش با صدا به گوشه ای افتاد. صورتش قرم...

دانلود رمان افسونگر pdf بدون سانسور

دانلود رمان افسونگر pdf بدون سانسور

آب دهنم رو تند تند قورت می دادم تا بلکه این بغض لعنتی دست از سر گلوی بیچاره ام برداره ... من موندم چرا خسته نمی شه! همینطور هر صبح تا شب و هر شب تا صبح توی گلوی من جا خوش کرده! می دونه من سرتق تر از این حرفام که بذارم بشکنه ولی بازم از رو نمی ره ... صد...

دانلود رمان دل از سارا بانو با فرمت Pdf

دانلود رمان دل از سارا بانو با فرمت Pdf

دیگه آخرای شب بودوداشتم ازشرکت برمیگشتم خونه خیلی خسته بودم برای اینکه سریع تربرسم خونه تصمیم گرفتم از خیابون های خلوت برم تو حال و هوای خودم بودم که یه دختررو دیدم بادیدن ماشینم جلو اومدو دست هاشو بالا بردوتکون دادو فریاد زد _آقا تورو خدانگه دارین ماش...

دانلود رمان رز سرخ با فرمت pdf

دانلود رمان رز سرخ با فرمت pdf

هوا سرد شده بود..سوز شدیدی می آمد..اواخر پاییز بود..برگ های خزان به این طرف و آن ..طرف پرواز می کردند..قدرت باد عجیب شده بود..از درون می لرزید..بی وقفه می دوید . صدای پایش که محکم در گودال های کوچک و بزرگ خیابان فرو می رفت و صدای شاالپ .شلوپ آب که به ا...

دانلود رمان همسر دوم من فصل اول و دوم به صورت Pdf

دانلود رمان همسر دوم من فصل اول و دوم به صورت Pdf

.با سیلی که بابا به گوشم زد به خودم اومدم ...با تعجب نگاهش کردم. با تعجب شاید هم ناباوری دستم رو روی گوش سرخ شده ام گذاشتم. قطرات اشک مثل سیل :روی صورتم هجوم اوردند.با صدایی لرزون گفتم .بابا...اما...م...من نمیخوام...زن آر...آرشام بشم_ :بابا با عصبانیت ...