الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

معنی خیره چیست

معنی خیره چیست

مترادف خیره: پررو، سرکش، گستاخ، لجوج، پریشان خاطر، حیران، سرگشته، شگفت زده، مبهوت، متحیر، متعجب، ترسان، متوحش، ابله، احمق، نادان ، باطل، بیهوده، عبث، هرز، تاریک، تیره، مظلم متضاد خیره: دانا، روشن 1 - سرگشته ، شگفت زده . 2 - لجوج . سرکش . 3 - ناتوان ، س...

هم خانواده عظیم چیست

هم خانواده عظیم چیست

هم خانواده عظیم : عظیمه- عظیم- معظم - اعظم - عظمی - عظمت. مترادف عظیم: بزرگ، جلیل، خطیر، عظمی، کبیر، کلان، معظم، مهم متضاد عظیم: کوچک، نهمار برابر پارسی: بزرگ، پرشکوه، تنومند، سترگ، کلان، والا esmneves...

هم خانواده سوال چیست

هم خانواده سوال چیست

هم خانواده: مسئله- مسائل- سوال- مسئول- سائل مترادف : استفهام- استفسار- پرسش- درخواست- تقاضا- مساله- تکدی- دریوزگی- کدیه- گدایی- طلب متضاد : پاسخ- جواب معنی ...

هم خانواده تکلم چیست

هم خانواده تکلم چیست

هم خانواده تکلم : کلمه-کلام معنی تکلم :گفتگو- سخن گویی -سخنوری- سخنگویی مترادف تکلم: اختلاط، حرف، صحبت، گپ، گفتار، گفت وگو، مکالمه، سخن گفتن، گپ زن، گفت وگو کردن، مکالمه کردن متضاد تکلم: استماع، گوش دادن esmneves...

هم خانواده ولایت چیست

هم خانواده ولایت چیست

ولی مترادف ولایت: ارشدیت، امارت، حکومت، رهبریت، رهبری، مرشدی، وصایت، وکالت، خطه، سرزمین، شهر، مدینه، مملکت بلد برابر پارسی: سرپرستی، فرما...

هم خانواده دانش چیست

هم خانواده دانش چیست

دانا - دانشمند - دانا و نکته دان مترادف دانش: اندیشه، بینش، حکمت، خرد، دانایی، شناخت، علم، فرهنگ، فضل، معرفت متضاد دانش: جهل esmneves...

هم خانواده حریم چیست

هم خانواده حریم چیست

محروم، محترم، حرمت، حرام، حریم، حرم مترادف حریم: اطراف، پیرامون، گرداگرد، حرم، مکان مقدس، محدوده، حیطه، قلمرو، مرز، منطقه محافظت شده برابر پارسی: پیرامون، گرداگرد، سرا، ...

هم خانواده اعتدال چیست

هم خانواده اعتدال چیست

هم خانواده اعتدال:تعالی-تعدیل مترادف کلمه اعتدال:میانه روی، بینابینی- تعادل، مدارا، ملایمت، راستی، متضاد کلمه اعتدال: افراط، تفریط معنی کلمه اعتدال: میانه روی، ترازینه، میان گرایی esmneves...

هم خانواده مظلوم چیست

هم خانواده مظلوم چیست

مترادف مظلوم: ستم کشیده-ستم دیده متضاد مظلوم: جبار، ظالم معنی مظلوم: ستمکش-ستمدیده esmneves...

هم خانواده قدرت چیست

هم خانواده قدرت چیست

معانی: قادِر : مَقدور، قدرت ، قَدَر ، قَدّار ، قَدر، قَدیر مترادف قدرت: توان، زور، قوت، قوه، نیرو، استطاعت، تاب، توانایی، طاقت، وسع، زبردستی، مقاومت، نیرومندی، هنگ، یارا، استیلا، اقتدار، تسلط، سلطه، تاثیر، نفوذ، انرژی، عظمت، کبریا متضاد قدرت: ضعف برابر...

هم خانواده تمدن چیست

هم خانواده تمدن چیست

مترادف تمدن: شهرنشینی، مدنیت، ثقافت، فرهنگ، فرهیختگی، شهرنشین شدن برابر پارسی: شهرنشینی، پیشینه، شهرآیین، شهرآیینی، شهرگانی، شهرگرایی، شهریگری،...

هم خانواده سعادت چیست

هم خانواده سعادت چیست

هم خانواده کلمه سعادت:سعید-مسعود معنی کلمه سعادت:خوشبختی، بهروزی، نیکروزیبختیاری، نیکبختی، برکت، کامرانی، بهروزی، فلاح، خجستگی، esmneves...

هم خانواده حیران چیست

هم خانواده حیران چیست

* برابر پارسی: سرگشته، سردرگم، سرگردان، هاج و واج * هم خانواده متحیر :  حیران، حیرت زده  * مترادف متحیر: حیران، حیرت زده، خیره، درمانده، سرگردان، سرگشته، فرومانده، گیج، متعجب، ویلان، واله * معنی :‌ بدون پاسخ. اگر شما موارد دیگری می شناسید  و اطلاع داری...

هم خانواده نوع چیست

هم خانواده نوع چیست

انواع متنوع مترادف نوع: سنخ، صنف، قسم، گونه، جنس، جور، رقم، روش، سیاق، طرز، قبیل، قماش، تیره برابر پارسی: گون، گون...