الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

کلمه با نشانه اِ

کلمه با نشانه اِ

ستاره ـ نرده ـ آزاده ـ ساده ـ مِداد ـ سه ـ دانِست ـ اِمام ـ ماسه ـ اِمروز ـ دِرَخت ـ روزه ـ اِسم ـ اِستخر ـمَدرِسه ـ اِدامه ...

معنی کلمه خودبین چیست

معنی کلمه خودبین چیست

معنی کلمه خودبین چیست: مغرور خودپسند- معجب- خودنگر- مدمغ- خویشتن بین- متکبر- خودخواه- م...

معنی کلمه نسخه چیست

معنی کلمه نسخه چیست

معنی کلمه نسخه چیست:نگارش تجویز- رونوشت- دستور- روگرفت- تیرا...

معنی کلمه ی معاصر

معنی کلمه ی معاصر

معنی کلمه ی معاصر:همدوره هم دوره- هم روزگار- هم زمان- همزمان- هم عصر- جدید-امروزی- ام...

معنی کلمه ی کشتزار

معنی کلمه ی کشتزار

معنی کلمه ی کشتزار:مزرعه-جالیز- فالیز- زمین پهناوری که در آن چیزی کاشته...