الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جواب سوالات درس چهارم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس چهارم ادبیات هشتم

درس چهارم ص39 1 )علت اصلی بحران های زندگی چیست؟زندگی به یادگیری اصول وروش های ومهارت های نیازداردکه این محارت هابه کمک اطرافیان وبزرگترها کامل می شود. واگرانسان دریادگیری امور تالش نکندزندگی بحرانی خواهدشد. 2 )چرازندگی به یک سفرتشبیه شده است؟زیرامانندی...

جواب سوالات درس سوم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس سوم ادبیات هشتم

خودازیابی درس سوم 1.برترین و گرامی ترین ارمغان))ایران((به دیگر سرزمین ها چست؟ جواب:اندیشه و طرز تفکر آنها،خرد و فرهنگ،تاریخ کهن 2.دو تن از دلیران نامدار ایرانی را نام ببربد که برای سربلندی ایران کوشیده اند. جواب:1.امیر کبیر که برای استقالل کشور تالش فر...

جواب سوالات درس دوم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس دوم ادبیات هشتم

خودارزیابی:درس2ادبیات فارسی 1 .دربیت آخرشعر)صورتگرماهر(به کدام نام های خداوند اشاره شده؟مصور-صورتگر-ماهر-بی تقلید 2 .چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟مورچه هاتقسیم کاردارند.آن هایی که جوان ترهستند ازتخم هاپرستاری میکنند-بعضی ها نگهبان وبعضی ها...

جواب سوالات درس اول ادبیات هشتم

جواب سوالات درس اول ادبیات هشتم

درس اول ص14 پاسخ سوال 1: در اینجا منظور از ))خانه خوب خداست(( خانه مسجد است. پاسخ سوال2: ))نور((نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست. پاسخ سوال3: بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از ط...

جواب سوالات فصل پانزدهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل پانزدهم علوم هشتم

فصل 15 ) نوسان و موج ) موج :هرگونه آشفتگی در یک محیط کشسان را موج می گویند. انواع موج -1 مکانیکی -2 الکترومغناطیس موج مکانیکی در اثر ضربه بوجود می اید براي انتشار نیاز به ماده دارد از خلاءعبور نمی کند. صوت موج دریا موج الکترومغناطیسی در اثر حرکت الکترو...

جواب سوالات فصل چهاردهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل چهاردهم علوم هشتم

فکر کنید ها و آزمایش هاي فصل 14 علوم هشتم آزمایش کنید (صفحه 112 ( اگر صفحه را جابجا کنیم روزنه در مسیر مستقیم نور قرار نگرفته نوري به چشم ما نمی رسد نتیجه می گیریم نور به خط راست منتشر می شود. اتاق تاریک دور بین عکاسی ساده در اتاق تاریک که شبیه دور بین...

جواب سوالات فصل سیزدهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل سیزدهم علوم هشتم

فکر کنید (صفحه 105( میزان فرسایش در کوه پیر بیشتر بود ودر اثر آب وباد تغییرات زیادي کرده است. فعالیت (صفحه 106( هنگامی که آب یخ میزند حجم آن افزایش می یابد در حدود 9 -11 در صد تحقیق کنید (صفحه 106( در اثر تغییر دماي ناگهانی وتغییر حجم آن یج خرد می شود....

جواب سوالات فصل دوازدهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل دوازدهم علوم هشتم

فکر کنید (صفحه 98( سنگ ب لبه تیز داشته سنگ الف ورقه ورقه است.2-ب چون استحکام بیشتري دارد. فکر کنید (صفحه 99( سنگ هاي آذرین چون در اثرمواد مذاب بوجود می آیندحرارت بالا مانع ایجاد فسیل می شود. فعالیت (صفحه 100( نام سنگ گرانیت ریولیت گابرو بازالت اندازه ب...

جواب سوالات فصل یازدهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل یازدهم علوم هشتم

فصل 11 ) کانی ها) گفتو گوکنید (صفحه93( گرافیت ازجنس کربن در نوك مداد – در پیل ها در نیرو گاه هسته اي بعنوان کاهنده ي سرعت نوترون بکار می رود. طلا :کانی براق داراي جلا ، زیبا وداراي استحکام است بعنوان زیور آلات استفاده می شود. در صنایع الکترونیکی وپروتز...

جواب سوالات فصل دهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل دهم علوم هشتم

فکر کنید ها و آزمایش هاي فصل 10 علوم هشتم فعالیت (صفحه 85( خطوط مغناطیسی از اجسام نا رسانا عبور می کنند.می توانند مواد آهنی را جذب کنند. ب -با نزدیک کردن آهن ربا میدان مغناطیسی باعث آهن ربا شدن قیچی شده قطب هاي نا همنام یکدیگر را می ربایند. فعالیت (صفح...

جواب سوالات فصل نهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل نهم علوم هشتم

فعالیت (صفحه 72( در اثر مالش، یک جسم الکترون از دست داده مثبت شده وجسم دیگر الکترون می گیرد منفی میشود اجسامی که بار مثبت ومنفی دارند همدیگر را می ربا یند. شانه پلاستیکی در اثر مالش داراي بار منفی می شود مولکول هاي آب نیز داراي یک سر مثبت هستند که جذب ...

جواب سوالات فصل هشتم علوم هشتم

جواب سوالات فصل هشتم علوم هشتم

جدول1) صفحه 53( ویژگی تغذیه حرکت رشد تولید مثل ازدیاد نسل وتنوع موجودات بزرگ شدن تعدادوابعاد سلول تهیه غذا و-مکان زندگی فراهم کردن ماده وانرژي نقش فعالیت (صفحه 62( مخمر نوعی قارج تکسلولی بوده که در شرایط مناسب به وسیله ي جوانه زدن زیاد می شود. گفت وگو ...

جواب سوالات فصل هفتم علوم هشتم

جواب سوالات فصل هفتم علوم هشتم

فعالیت (صفحه 53 ( اثر انگشت همه ي انسا نها با هم فرق داردواثر انگشت هر فرد مخصوص خودش است،اثر انگشت در تمام عمر یکسان است. -با داشتن اثر انگشت می توان افراد را شناسایی کرد. آزمایش کنید (صفحه 55( جوانه هاي روي سیب زمینی داراي هسته وماده ي وراثتی یکسان ه...

جواب سوالات فصل ششم علوم هشتم

جواب سوالات فصل ششم علوم هشتم

فکر کنید ها و آزمایش هاي فصل 6 علوم هشتم اطلاعات جمع آوري کنید )صفحه 46( غده هیپوفیز که در زیر مغز قرار گرفتهو هورمونهاي زیادي ترشح می کند. غده تیروئید در ناحیه گردن وجلوي ناي زیر حنجره قرار دارد غدد پاراتیرویید به صورت چهار غده در کنار تیرویید قرار دا...

جواب سوالات فصل پنجم علوم هشتم

جواب سوالات فصل پنجم علوم هشتم

فصل 5 )حس و حرکت ( فعالیت )صفحه 35 ( براي احساس نور باید گیرنده ي مناسب که در اندام چشم قرار دارد تحریک شود پس در مرحله اول درکی صورت نمی گیرد -ب- در پوست گیرنده مخصوص نور وجود نداردپس احساس نمی شودج- با نزدیک شدن نور مقداري از نور از پارچه عبور کرده و...