الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جواب سوالات درس سوم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس سوم مطالعات هشتم

درس 3 فعالیت 1صفحه : 15 حجت االسالم دکتر حسن روحانی – با رأی مستقیم مردم – 7نفر بودند که 2نفرشان انصراف دادند. فعالیت 2صفحه – 1332 : 17بعدی – 1336اگر در آن زمان 18سال داشته باشند طبق قانون می توانند. فعالیت 3صفحه : 17به ترتیب : راه و شهر سازی – فرهنگ و...

جواب سوالات درس دوم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس دوم مطالعات هشتم

درس 2 فعالیت 1صفحه : 7 افزایش و ایجاد روحیه ی نیکوکاری – تمایل به کارهای نیک و خدا پسندانه –انجام بهتر فریضه ها و واجبات دینی بخشودگی گناهان و برخورداری از اجر معنوی –افزایش مال وبرکت روزی – آرامش خاطر و... فعالیت 2صفحه : 7 جلوگیری از اختالفات ودر گیری...

جواب سوالات درس اول مطالعات هشتم

جواب سوالات درس اول مطالعات هشتم

درس 1 فعالیت 1صفحه : 3 الف : جلوه ها و شکلهایی از احساس مسولیت ، تعاون ، همکاری ، کمک به همدیگرو همفکری برای حل مشکالت ب : احساس وظیفه و مسولیت و کمک کردن و پیدا کردن راه چاره برای حل مشکل و شرایط سخت و بد پیش آمده پ : در ماجرای اول دوره درمان احمداقا ...

جواب سوالات درس هفدهم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس هفدهم ادبیات هشتم

1خودارزیابی درس هفدهم صفحه ی ١٢١ ١-شکسپیر،روزگار را چه چیزی تشبیه کرده است؟ به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود. ٢-این بیت حافظ باکدام قسمت درس،ارتباط دارد؟ نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دا...

جواب سوالات درس شانزدهم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس شانزدهم ادبیات هشتم

درس 16 ص 116 1 -دربند اول شعر پرندۀ آزادی تشبیه ها را بیابید؟ محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد. 2 -منظور شاعر از کودکان سنگ چیست؟کودکان سنگ به دست فلسطینی ها که برای دفاع از خود وکشورشانهیچ اسلحه ای به جزسنگ ندارند. 3 -نوجوانان فلسطی...

جواب سوالات درس سیزدهم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس سیزدهم ادبیات هشتم

درس 13 ص 96 .1درمتن درس به نامه کدام حماسه سازان واقعه کربالشده است؟ امام حسین }ع{ .2چراحضرت عباس}ع{یکی ازاسوه های جوانمردی درواقعه کربالشمرده میشوند؟ چون ایشان باآن سن کم توانستن دربرابردشمن بایستندودراین راه شهیدشوند 3.به نظره شماچگونه میتوان یاده شه...

جواب سوالات درس دوازدهم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس دوازدهم ادبیات هشتم

درس 12 ص93 1 -سه ویژگی انقالب اسالمی را بیان کنید؟خدامحوریودین باوری- رهبری برپایه اصل والیت فقیه- وحدت ویکپارچگی مردم 2 -مقصوداز عبارت انقالب اسالمی تولدی دیگر چیست؟پس از پیروزی انقالب اسالمی بسیاری از بنیادهای فکری ،فرهنگی ومعیارهای ارزشی واخالقی دگر...

جواب سوالات درس یازدهم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس یازدهم ادبیات هشتم

خود ارزیابی های درس11 1.در بیت اول به کدام صفات حضرت علی)ع( اشاره دارد؟ اخالص-دور از فریبکاری 2.کدام بیت با مفهوم عبارت))االعمال بالنیات((مناسبت دارد؟ بیت7 3.مولوی در بیت نهم برچه نکته ای تاکید دارد؟ کار را برای خدا انجام دادن نه برای خ...

جواب سوالات درس دهم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس دهم ادبیات هشتم

درس 10 ص 79 1.در متن درس سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟سرزمین بزرگ و عزیز و شکوهمند سرزمینی خون دل خورده سرزمین ستم دیده سرزمین عزتمند و استوار سرزمین آسمانی لحظات تلخ و شیرین و.... . 2.درباره ارتباط حدیث )حب الوطن من االیمان(با محتوای در...

جواب سوالات درس نهم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس نهم ادبیات هشتم

درس9 ص74 1سید جمال الدین اسد آبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟1-زبان آموزی 2-سخنوری 3-بحث با دیگران 4-تاثیر گذاری سخنش 2 چه رابطه ای بین شعر حافظ ونقاشی کمال الدین بود؟ شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال ا...

جواب سوالات درس هشتم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس هشتم ادبیات هشتم

درس8( نام ها و یادها 1.سواالت قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ این شعر از کیست؟ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انس و مونس شد کاشف الکل که بود؟ 2.ویژگی های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟ هر زو به مقام صدر اعظمی رس...

جواب سوالات درس هفتم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس هفتم ادبیات هشتم

درس7(آزادگی 1.از نظر پیر خارکش،عزّت و آزادگی چیست؟ قانع بودن و محتاج دیگران نبودن ، خوارنشدن در مقابل دیگران. 2.باتوجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید. جوان مغرور و پرادعا ، پیر فروتن و بی ادعا. جوان زیاده خواه ولی پیر قانع. جوان ارزش و سعا...

جواب سوالات درس ششم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس ششم ادبیات هشتم

درس: 6 آداب نیک صفحه: 51 خودارزیابی 1 -سه درس که بهلول به جنید آموخت ، چه بود ؟ درخوردن اصل آن است که لقمه ی حالل باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد وسبب تاریکی دل شود. در سخن گفتن نیز باید اوّل ، دل ، پاک باشد و نیّت درست ...

جواب سوالات درس پنجم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس پنجم ادبیات هشتم

درس 5 ص 45 1.شاعربرای سعادت وخوشبختی چه کارهایی می کند؟ 1:سحرخیزباشد. 2:بامادرش مهربانی کندودرخدمتش باشد. 3:با ادب وتمیز باشد.4 :حرفهای پدر را گوش کند. 2.این جمله >>جزراست نباید گفت:هر راست نشاید گفت<<باکدام قسمت شعرتناسب دارد؟ زنهارمگوسخن به جز راست ه...

جواب سوالات درس چهارم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس چهارم ادبیات هشتم

درس چهارم ص39 1 )علت اصلی بحران های زندگی چیست؟زندگی به یادگیری اصول وروش های ومهارت های نیازداردکه این محارت هابه کمک اطرافیان وبزرگترها کامل می شود. واگرانسان دریادگیری امور تالش نکندزندگی بحرانی خواهدشد. 2 )چرازندگی به یک سفرتشبیه شده است؟زیرامانندی...