الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

4 هم خانواده برای کلمه خطر

4 هم خانواده برای کلمه خطر

هم خانواده کلمه خطر:خطیر-خطرناک-مخاطره- خطرات مترادف کلمه خطر: کار بزرگ-بیم- تهدید-دشواری- هول-  ریسک - مخالفت- مهلکه -مخاطره -مضرات متضاد کلمه خطر: سلامت معنی کلمه خطر: ناگواری-ترس- سیج - بیم -مرگ...

هم خانواده عظیم چیست

هم خانواده عظیم چیست

هم خانواده عظیم: عظیمه- عظیم- معظم - اعظم - عظمی - عظمت. معنی عظیم: والا-بزرگ- کلان- پرشکوه- سترگ- تنومند مترادف عظیم: مهم-بزرگ- معظم- جلیل- کلان- خطیر- کبیر- عظمی عظیم در فرهنگ لغت دهخدا به معنی بزرگ و همچنین عظیم در فرهنگ فارسی کلان و عظیم در فرهنگ م...

هم خانواده دیدن

هم خانواده دیدن

هم خانواده کلمه دیده :دیدگان-دیدن مترادف دیده : نگاه -چشم- نظر-...

هم خانواده لرز

هم خانواده لرز

هم خانواده لرز:لرزه-لرزش معنی لرز:لرزه-ارتعاش- لرزش- تشنج- رعشه...

 هم خانواده برای کلمه حاصل

هم خانواده برای کلمه حاصل

هم خانواده حاصل: تحصیل- محصول- محصل -حصول معنی حاصل: سازه-فرآورده- ساخته-برداشت- دستاورد- بهره مترادف حاصل: ماحصل-بازده- عملکرد- برآیند- راندمان- ثمر- ثمره متضاد حاصل: زیان -ضرر حاصل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی درآمد و همچنین حاصل در فرهنگ فارسی بدست آم...

هم خانواده اعتراض چیست

هم خانواده اعتراض چیست

هم خانواده اعتراض چیست: عروض- عرض - معترض معنی اعتراض:واخواهی پرخاش- واخواست- خرده گیری- خروش کلمه ایراد یکی از واژه هایی است که ریشه در زبان عربی دارد و در فارسی به معنای انتقاد و توسل است. کلمه شکایت از ریشه کلمه واردا به معنای نقطه و جزئیات گرفته شد...