الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

جواب فعّالیت صفحه 38 درس کسر ریاضی چهارم

جواب فعّالیت صفحه 38 درس کسر ریاضی چهارم

[جواب فعّالیت صفحه 38 درس کسر ریاضی چهارم]جواب فعّالیت صفحه 38 درس کسر ریاضی چهارم [جواب فعّالیت صفحه 38 درس کسر ریاضی چهارم]جواب فعّالیت صفحه 38 درس کسر ریاضی...

جواب تمرین صفحه 29 درس کسر ریاضی چهارم

جواب تمرین صفحه 29 درس کسر ریاضی چهارم

[جواب تمرین صفحه 29 درس کسر ریاضی چهارم]جواب تمرین صفحه 29 درس کسر ریاضی چهارم [جواب تمرین صفحه 29 درس کسر ریاضی چهارم]جواب تمرین صفحه 29 درس کسر ریاضی...

تمرین صفحه 37 درس کسر ریاضی چهارم

تمرین صفحه 37 درس کسر ریاضی چهارم

[تمرین صفحه 37 درس کسر ریاضی چهارم]تمرین صفحه 37 درس کسر ریاضی چهارم [تمرین صفحه 37 درس کسر ریاضی چهارم]تمرین صفحه 37 درس کسر ریاضی...

جواب تمرین صفحه 41 درس کسر ریاضی چهارم

جواب تمرین صفحه 41 درس کسر ریاضی چهارم

جواب تمرین صفحه 41 درس کسر ریاضی چهارم [جواب تمرین صفحه 41 درس کسر ریاضی چهارم]جواب تمرین صفحه 41 درس کسر ریاضی چهارم [جواب تمرین صفحه 41 درس کسر ریاضی چهارم]جواب تمرین صفحه 41 درس کسر ریاضی...

کار در کلاس صفحه 40 درس کسر ریاضی چهارم

کار در کلاس صفحه 40 درس کسر ریاضی چهارم

کار در کلاس صفحه 40 درس کسر ریاضی چهارم [کار در کلاس صفحه 40 درس کسر ریاضی چهارم]کار در کلاس صفحه 40 درس کسر ریاضی چهارم [کار در کلاس صفحه 40 درس کسر ریاضی چهارم]کار در کلاس صفحه 40 درس کسر ریاضی...

جواب ریاضی چهارم صفحه ۳۶

جواب ریاضی چهارم صفحه ۳۶

فعّالیت صفحه 36 درس کسر ریاضی چهارم [فعّالیت صفحه 36 درس کسر ریاضی چهارم]فعّالیت صفحه 36 درس کسر ریاضی چهارم [فعّالیت صفحه 36 درس کسر ریاضی چهارم]فعّالیت صفحه 36 درس کسر ریاضی چهارم کار در کلاس صفحه 36 درس کسر ریاضی چهارم [کار در کلاس صفحه 36 درس کسر ر...

جواب درس مدرسه هوشمند نگارش چهارم

جواب درس مدرسه هوشمند نگارش چهارم

درست و نادرست صفحه 133 درس مدرسه ی هوشمند فارسی چهارم  درست و نادرست صفحه 133 درس 17 - 1- خانواده ی مهتاب در منزل از اینترنت استفاده مي کردند. 2- براي نوشتن روی تخته ی هوشمند به جز گچ، می توان از قلم نوری و گاهی از انگشتان دست نیز استفاده کرد. 3- معلم ...

جواب درس پرسشگری نگارش چهارم

جواب درس پرسشگری نگارش چهارم

درست و نادرست صفحه 126 درس پرسشگری فارسی چهارم   درست و نادرست صفحه 126 درس 16 - 1- گوش همه ی موجودات شكل علامت سؤال است. 2- سؤال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد. 3- در دنیا به همه ی سؤال ها پاسخ داده می شود. 1- نادرست 2- درست 3- نادرست درک مطلب ص...

جواب درس شیر و موش نگارش چهارم

جواب درس شیر و موش نگارش چهارم

درست و نادرست صفحه 114 درس شیر و موش فارسی چهارم  درست و نادرست صفحه 114 درس 15 - 1- شير، خطای موش را بخشید. 2- صياد براي شکار شیر، دام نهاده بود. 3- فقط افراد قوي مي توانند به دیگران كمك كنند. 1- نادرست 2- درست 3- نادرست درک مطلب صفحه 114 درس شیر و مو...

جواب نگارش ادب از که آموختی کلاس چهارم

جواب نگارش ادب از که آموختی کلاس چهارم

 درست و نادرست صفحه 110 درس ادب از که آموختی؟ فارسی چهارم  درست و نادرست صفحه 110 درس 14 - 1- می توانیم از بي ادبان، ادب بیاموزیم. 2- هر کسی که از کار خود تعريف مي کند، داناست. 1- درست 2- نادرست   درک مطلب صفحه 110 درس ادب از که آموختی؟ فارسی چهارم  در...

جواب درس لطف حق نگارش کلاس چهارم

جواب درس لطف حق نگارش کلاس چهارم

 درست و نادرست صفحه 105 درس لطف حق فارسی چهارم   درست و نادرست صفحه 105 درس 13 - 1- مادر موسي وقتي گهواره ي او را به رود نیل سپرد، دنبال او رفت. 2- مهر مادر موسي به فرزندش کمتر از محبت خدا به موسي بود. 1- نادرست 2- درست  درک مطلب صفحه 105 درس لطف حق فا...

جواب سوالات نگارش درس دوازدهم اتفاق ساده

جواب سوالات نگارش درس دوازدهم اتفاق ساده

 درست و نادرست صفحه 95 درس اتفاق ساده فارسی چهارم  درست و نادرست صفحه 95 درس 12 . ۱- نامه از جبهه ی جنوب آمده بود. 2- مادر از شدت ناراحتی به گریه افتاد. 1- درست 2- نادرست   درک مطلب صفحه 96 درس اتفاق ساده فارسی چهارم   1- نویسنده ی نامه که بود؟ 2- چه م...

جواب سوالات درس فرمانده دل ها فارسی چهارم

جواب سوالات درس فرمانده دل ها فارسی چهارم

درست و نادرست صفحه 92 درس فرمانده دل ها فارسی چهارم  درست و نادرست صفحه 92 درس 11. 1- آزادی خرمشهر از دست متجاوزان، آرزوی همه ی مردم ایران بود. 2- بالگردهای دشمن موفق شدند، فرماندهان نظامی را از میدان نبرد نجات بدهند. 3- پیکی که برای حسین خبر آورده بود...

جواب سوالات درس باغچه ی اطفال کلاس چهارم

جواب سوالات درس باغچه ی اطفال کلاس چهارم

 درست و نادرست صفحه 84 درس باغچه ی اطفال فارسی چهارم    درست و نادرست صفحه 04 درس 10 - 1- باغچه بان برای آموزگاری به خارج از ایران رفت. 2- باغچه بان در کودکی شهر می سرود. 3- قبل از باغچه بان، کسی به فکر کودکان کم شنوا و نابینا نیفتاده بود. 4- باغچه بان...