الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده قبول

هم خانواده قبول

هم خانواده قبول :مقبول- قابل معنی قبول: پذیرفته شده- پذیرش- پذیرفتن-باور-...

هم خانواده توجه

هم خانواده توجه

متوجه-توجهات آگاهی، پرداختن، پروا، دریافت، نگاه، نگر، روی آوری، رویکرد، ن...

هم خانواده علم

هم خانواده علم

هم خانواده کلمه علم :علیم - معلم -تعلیم -عالم -اعلام - معلوم مترادف کلمه علم: معروف- یقین- مشهور- بیرق- نامی معنی کلمه علم:نشان- دانایی - پرچم- دانش -درفش متضاد کلمه علم: جهل -...

هم خانواده حافظ

هم خانواده حافظ

هم خانواده و معنی حافظ چیست حفظ/ حافظ/ محفوظ /حفاظت/ محفظه مترادف : پاسدار/ حارس/ حامی/ محافظ/ مدافع/ مهیمن/ نگاهبان/ نگهبان/ حفظکننده معنی : نگهبان/ پاسبان/ از بر دارنده/ نگه...

هم خانواده کوشش

هم خانواده کوشش

هم خانواده کلمه کوشش چیست معانی: اهتمام، تقلا، تلاش، جدیت، جهد، سعی، فعالیت، ...

هم خانواده حاصل

هم خانواده حاصل

هم خانواده حاصل :تحصیل- محصول- محصل -حصول معنی حاصل:سازه- فرآورده- ساخته- برداشت- دستاورد- بهره- دستاور- ...

هم خانواده اعتماد

هم خانواده اعتماد

هم خانواده:معتمد مترادف : اتکا- استظهار- استواری- اطمینان- پشتگرمی- تکیه- توکل- ثقه- دلگرمی- وثوق معنی : استواری- باور- پشتگرمی- سپردن- واگذاری- وا...

هم خانواده مامور

هم خانواده مامور

هم خانواده مامور:اُمرا -امیر-امارت معنی مامور:گماشته -عامل- گمارده- کارگزار- پاسبان- مستخدم- پلیس- متصدی-...