نمونه سوال نهاد و گزاره ششم با جواب

نهاد و گزاره: پایه ششم - آموزش مفهوم نهاد و گزاره با مثال‌های کاربردی

درک نهاد و گزاره، گامی اساسی در درک دستور زبان فارسی

در زبان فارسی، نهاد و گزاره دو رکن اصلی یک جمله را تشکیل می‌دهند. نهاد، فاعل جمله است و گزاره، آنچه در مورد نهاد گفته می‌شود. به عبارت دیگر، نهاد موضوع جمله است و گزاره، آنچه درباره آن موضوع ادا می‌شود.

مفهوم نهاد

نهاد، اصلی‌ترین رکن جمله است که به سوال "چه کسی؟" یا "چه چیزی؟" پاسخ می‌دهد. در واقع، نهاد عامل انجام کار یا دارنده صفت است. به عنوان مثال، در جمله "کتاب را به کتابخانه برگرداند،" نهاد "کتاب" است که کار "برگرداندن" را انجام می‌دهد.

مفهوم گزاره

گزاره، قسمتی از جمله است که درباره نهاد گفته می‌شود و به سوال "چه کسی؟" یا "چه چیزی؟" پاسخ نمی‌دهد. گزاره بیانگر عمل، حالت یا ویژگی نهاد است. به عنوان مثال، در جمله "دانش‌آموزان در کلاس درس مشغول مطالعه بودند،" نهاد "دانش‌آموزان" است و گزاره "مشغول مطالعه بودند" است که درباره این نهاد (دانش‌آموزان) اظهار نظر می‌کند.

روش تشخیص نهاد و گزاره

برای تشخیص نهاد و گزاره در جمله، می‌توان از دو روش زیر استفاده کرد:

روش اول:

در این روش، نهاد را با پرسیدن سوال "چه کسی؟" یا "چه چیزی؟" از جمله پیدا می‌کنیم. سپس، گزاره را با حذف نهاد از جمله به دست می‌آوریم. به عنوان مثال، در جمله "کتاب را به کتابخانه برگرداند،" نهاد "کتاب" است. اگر نهاد را از جمله حذف کنیم، جمله به صورت "برگرداند" باقی می‌ماند که بیانگر انجام کار است. بنابراین، "برگرداند" گزاره جمله است.

روش دوم:

در این روش، فعل جمله را پیدا می‌کنیم. سپس، نهاد را به عنوان عامل فعل در نظر می‌گیریم. به عنوان مثال، در جمله "دانش‌آموزان در کلاس درس مشغول مطالعه بودند،" فعل "بودند" است. نهاد "دانش‌آموزان" عامل این فعل است که بیانگر حالت یا ویژگی این نهاد است. بنابراین، "دانش‌آموزان" نهاد جمله است و "مشغول مطالعه بودند" گزاره جمله است.

مثال‌های کاربردی برای تشخیص نهاد و گزاره

 1. پدرم برای خرید نان به بیرون رفت.

نهاد: پدرم

گزاره: برای خرید نان به بیرون رفت.

 1. دختر کوچکم امروز صبح از خواب بیدار شد.

نهاد: دختر کوچکم

گزاره: امروز صبح از خواب بیدار شد.

 1. امروز هوا خیلی گرم است.

نهاد: هوا

گزاره: گرم است.

 1. این کتاب را به کتابخانه برگردانید.

نهاد: این کتاب

گزاره: برگردانید.

 1. دانش‌آموزان در کلاس درس مشغول نوشتن بودند.

نهاد: دانش‌آموزان

گزاره: مشغول نوشتن بودند.

اهمیت درک نهاد و گزاره

درک درست نهاد و گزاره، نقش مهمی در درک دقیق دستور زبان فارسی ایفا می‌کند. همچنین، این درک پایه‌ای برای تحلیل و تفسیر متون فارسی است. به همین دلیل، آشنایی با این مفاهیم برای دانش‌آموزان پایه ششم بسیار ضروری است.

سخن آخر

نهاد و گزاره دو رکن اصلی جمله هستند که درک درست آنها، پایه‌ای محکم برای تسلط بر دستور زبان فارسی می‌باشد. با تمرین و تکرار، می‌توان به راحتی نهاد و گزاره را در جمله‌های مختلف تشخیص داد و درک دقیقی از دستور زبان فارسی به دست آورد.


3 نظر

 1. ناسناسناسناسsays:

  این چیه

 2. بی وجدانبی وجدانsays:

  شما به درسنامه میگید سوال ؟!

 3. بی وجدانبی وجدانsays:

  بی شرفا