هم خانواده تسخیر

هم خانواده تسخیر: سُخره -مسخّر

معنی تسخیر: شکست-گرفتن- بدست آوردن- پیروزمندی

متضاد تسخیر: سرکش

مترادف تسخیر: مسخرسازی-استیلا- فتح- اشغال- غلبه- تسلط- چیرگی- تصرف

تسخیر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی رام کردن و همچنین تسخیر در فرهنگ فارسی فرمانبرداری کردن و تسخیر در فرهنگ معین به معنی مغلوب کردن و همچنین تسخیر در فرهنگ عمید به معنی به کار بی مزد واداشتن است.

هم خانواده جامعه

هم خانواده اذان

هم خانواده مشغول

هم خانواده سقوط

هم خانواده اصرار

1 نظر

  1. ونزدی 💜💜🖤🖤ونزدی 💜💜🖤🖤says:

    عالی بود