3 هم خانواده عزت

هم خانواده عزت: معزز-عزتمند-عزیز

معنی عزت: ارج-ارجمند

متضاد عزت: ذلت

مترادف عزت: ناموس-آبرو- عز- احترام- شرف- ارجمندی- حرمت- بزرگی

عزت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی عظمت و همچنین عزت در فرهنگ فارسی عزیزشدن و عزت در فرهنگ معین به معنی گرامی شدن و همچنین عزت در فرهنگ عمید به معنی ارجمند شدن است.

هم خانواده موذیانه

هم خانواده ساکن

هم خانواده برای کلمه متخصص

هم خانواده کلمه ی هنر

هم خانواده برای کلمه راضی

همخانواده کلمه عزت هم خانواده عزت چیست هم خانواده تلفظ و عزت هم خانواده عزت کلاس سوم هم خانواده عز هم خانواده عزت چیست کلاس سوم هم خانواده ی عزت چیست

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...