هم خانواده برای کلمه حاصل

هم خانواده حاصل: تحصیل- محصول- محصل -حصول

معنی حاصل: سازه-فرآورده- ساخته-برداشت- دستاورد- بهره

مترادف حاصل: ماحصل-بازده- عملکرد- برآیند- راندمان- ثمر- ثمره

متضاد حاصل: زیان -ضرر

حاصل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی درآمد و همچنین حاصل در فرهنگ فارسی بدست آمده و حاصل در فرهنگ معین به معنی ثمره و همچنین حاصل در فرهنگ عمید به معنی نتیجه است.


نتیجه کلمه ای است با ریشه عربی که معادل فارسی آن برداشت و میوه است نتیجه به معنای حاصل کار است و در زمینه کشاورزی به میوه باغ و زمین حاصل یا خانواده آن محصول می گویند.
می دانیم که واژه نتیجه در زبان و ادبیات فارسی کاربرد فراوانی دارد، مترادف های این واژه نتیجه، کارایی، برآیند، بازده، بهره وری، برآیند، خروجی محصول، میوه، نتیجه، تولد، برداشت، نتیجه است. ، بهره، تحمیل، منفعت، درآمد، سود و منفعت.
همچنین مخالف آسیب، کوتاه، ضرر، ضرر. واژه نتیجه در فرهنگ معین به معنای سود، نتیجه، سود، مالیات، باقیمانده، خراج، میوه و سود است.
این واژه در لغت نامه دخدا به معنای نتیجه، بازده، منفعت، منفعت، منفعت، پایان، پول، نتیجه، وزن، نتیجه، نتیجه است.

هم خانواده حق چیست

هم خانواده برای غنیمت

هم خانواده کلمه احسان

هم خانواده عزت

هم خانواده برای مهم

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...