ده جمله تشبیه کلاس ششم

تشبیه دارای چهار پایه است که به آنها پایه های تشبیه گویند.

1 ـ مشبه :

چیز یا کسی که قصد مانند کردن آن را داریم.

 2 ـ مشبه بِه۫ (کسر ب و ساکن هـ) :

چیز یا کسی که مشبه به آن مانند می شود

3 ـ وجه شبه :

ویژگی یا ویژگی هایی مشترک میان مشبه و مشبه به

 4 ـ ادات :

واژه هایی که نشان دهنده ی پیوند شباهت هستند. کلماتی معمولا شبیه :

چون ، چو ، همچو ، مثل ، مانند و غیره

 در مثال بال :

علی

مثل

بید

می لرزید

مشبه

ادات

مشبه به

وجه شباهت

در این قسمت مشبه و مشبه به را طرفین تشبیه می گویی.

برای فهمیدن و درک بهتر تشبیه باید یه سراغ مشبه به (بید) رفت که مهمترین پایه ی تشبیه است، زیرا وجه شباهت (لرزیدن) از آن گرفته می شود.

وجه شباهت (لرزیدن) معمولا باید در مشبه به بارزتر و مشخص تر باشد.

نمونه 3

شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک

چو بیژن در میان چاه ، او من

منوچهری

شبی

چون

چاه بیژن

تنگ و تاریک

مشبه

ادات

مشبه به

وجه شباهت

نکته 1

حتما نباید پایه های تشبیه مرتب و به ترتیب بالا در شعر به کار رود و می تواند پراکنده هم باشد. که البته در بعضی موارد تشبیه را زیباتر هم می کند.

 نمونه 4

بلم آرام چون قویی سبکبار

به نرمی بر سر کارون همی رفت

توللی

بلم

آرام

چون

قویی

مشبه

وجه شباهت

ادات

مشبه به

 و یا :

 گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه

یا هرچه خوانده ای همه در زیر خاک کن

سعدی

چو

خاک

تحمل کن

فقیه

ادات

مشبه به

وجه شباهت

مشبه

 نکته 2

ممکن است چهار پایه ی تشبیه در یک بیت پراکنده باشد.

 نمونه 5

آن چشم دل فریب تو اندر سپیده روز

چون ماه روشن است در اعماق شام من

آن چشم

دل فریب

چون

ماه روشن

مشبه

وجه شباهت

ادات

مشبه به

 نکته 3

ممکن است در یک بیت، در هر مصراع دو تشبیه جدا وجود داشته باشد.

نمونه 6

لبت تا در لطافت لاله سیراب را ماند

دلم در بی قراری چشمه ی سیماب را ماند

مصراع اول

لبت (لب تو)

لطافت

لاله ی سیراب

ماند

مشبه

وجه شباهت

مشبه به

ادات

مصراع دوم :

دلم

در بی قراری

چشمه سیماب (جیوه)

ماند

مشبه

وجه شباهت

مشبه به

ادات

 

sheybani58.blogfa.com

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...