3 هم خانواده برای کلمه غفلت

هم خانواده:اغفال-مغفول-غافلان

مترادف: اهمال- بی خبری- تسامح- تغافل- تکاهل- تهاون- حماقت- سستی- سهل انگاری- فراموشی- مسامحه- ناآگاهی- نسیان
متضاد غفلت: آگاهی- بیداری
معنی : فراموشکاری- از یاد بردن- فروگذاری- ناآگاهی


با کلمه غفلت جمله بساز
معنی کلمه ی غفلت فارسی ششم
معنی کلمه غفلت کلاس ششم
مترادف غفلت کلاس ششم
متضاد کلمه غفلت فارسی ششم
متضاد غفلت کلاس ششم
متضاد غفلت چیست
مخالف غفلت کلاس ششم
جمله سازی با غفلت
هم خانواده کلمه غافل
هم خانواده سهل کلاس ششم
معنی واژه ی غفلت
همخانواده سهل
جمله برای کلمه غفلت
معنی کلمه غفلت چیست
جمله سازی با غفلت کلاس ششم
مخالف کلمه غفلت
هم خانواده سهل
هم خانواده عقلت فارسی پنجم هم خانواده غفلت کلاس سوم
هم خانواده غفلت کلاس تتقدم هم خانواده فقلت کلاس سوم ابتدایی
هم خانواده غفلت گاما | هم خانواده غفلت سوم ابتدایی هم خانواده غفلت نظر بيق معرفت
هم خانواده عقلت بيذيين
هم خانواده غفلت سوم هم خانواده غفلت پایه هفتم

2 نظر

  1. لیدی باگلیدی باگsays:

    به من که سر امتحان خیلی کمک کرد

  2. ححsays:

    عالی بود مرسی