10 هم خانواده برای کلمه متعال

 هم خانواده متعال هفتم :اعتلا-تعالی-علو-معلی- علوی- -علیه -علی -اعلی -علوی -عالی

معانی: برتری، بلندی، پیشرفت، ترقی، رفعت، بلندپایه شدن

متعال در لغت نامه دهخدا: بلندشونده

متعال در فرهنگ فارسی: بسیاربلند


متعال در فرهنگ معین: والا-برتر


متعال در فرهنگ عمید: بلندمرتبه

هم خانواده متعال

هم خانواده متعال هفتم

هم خانواده متعال چیست

هم خانواده متعالی

هم خانواده متعال کلاس هفتم

هم خانواده متعال پایه هفتم

1 نظر

  1. ستایشستایشsays:

    خیلی بد بود اصلا بدرد نخورد