هم خانواده کلمه سعید

مترادف  کلمه سعید :خجسته-خوش اقبال-  فرخنده- خوشبخت -میمون -سعادتمند- مبارک- نیک اختر- همایون- نیکبخت

متضاد  کلمه سعید :شقی- بداقبال

معانی کلمه سعید: باسعادت و ضد شقی- خوش‌اقبال -همایون- خوشبخت- نیکبخت- سعادتمند- نیک‌اختر

1 نظر

  1. ارمینارمینsays:

    خیلی بد