هم خانواده اثر چیست

هم خانواده اثر: آثار ، موثر، تاثیر

معنی اثر: یادواره-نشان- نوشته- نشانه- هَنایش- رد- آفرینه- یادمان- کارآیی

مترادف اثر: تأثیر-ایز- نشانه- پی- نشان- جای پا- رد- ردپا

اثر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی عقب و همچنین اثر در فرهنگ فارسی نشان و اثر در فرهنگ معین به معنی نشان و علامت باقی و همچنین اثر در فرهنگ عمید به معنی جای پا است.

اثر در عربی اخدود است.

هم خانواده حفظ: آثار ، موثر، تاثیر

معنی حفظ: یادواره-نشان- نوشته- نشانه- هَنایش- رد- آفرینه- یادمان- کارآیی

مترادف حفظ: تأثیر-ایز- نشانه- پی- نشان- جای پا- رد- ردپا

حفظ در فرهنگ لغت دهخدا به معنی عقب و همچنین حفظ در فرهنگ فارسی نشان و حفظ در فرهنگ معین به معنی نشان و علامت باقی و همچنین حفظ در فرهنگ عمید به معنی جای پا است.

حفظ در عربی اخدود است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...