هم خانواده فصل

هم خانواده فصل: فصول

معنی فصل: موسم -جدا ساختن- گسست- واره- فرگرد- هات- آوام- دمان

مترادف فصل: انفصال-دوران- هنگام- زمان- وقت- عهد- گاه- موسم- موعد

متضاد فصل: وصل

فصل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی مانع و حاجز میان دو چیز و همچنین فصل در فرهنگ فارسی فیصل دادن و فصل در فرهنگ معین به معنی خاتمه دادن به خصومت  و همچنین فصل در فرهنگ عمید به معنی واحد تقسیم بندی مطالب کتاب است.

فصل به عربی مقالة می شود.

هم خانواده جنس

هم خانواده حاجت

هم خانواده سقوط

هم خانواده اصرار

هم خانواده عشق

1 نظر

  1. محمدرضامحمدرضاsays:

    بننیمققمقمقمیمیمیبنبک