هم خانواده کلمه محتاج

هم خانواده محتاج: احتیاج

معنی محتاج: مستمند-نیازمند- تهیدست

مترادف محتاج: نیازمند- بی برگ- مسکین- مسکین- مستمند- مستحق- بی نوا- نیازی- تنگ دست- فقیر

متضاد محتاج : مالدار-بی نیاز- غنی- توانگر

محتاج در فرهنگ لغت دهخدا به معنی حاجتمند و نیازمند است و همچنین محتاج در فرهنگ فارسی کسی که احتیاج دارد و در فرهنگ معین به معنی نیازمند و همچنین محتاج در فرهنگ عمید به معنی نیازمند است.

محتاج در عربی بحاجة است.

محتاج در جدول : نیازمند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...