10 جمله که نهاد، فعل، مفعول، متمم داشته باشد بنویسید

10 جمله که نهاد، فعل، مفعول، متمم داشته باشد

1. علی کتاب را با دقت خواند.

2. سارا نقاشی را برای مادرش کشید.

3. معلم درس را به دانش آموزان با علاقه توضیح داد.

4. پدرم برای من یک هدیه گرانقیمت خرید.

5. من نامه را با سرعت به دوستم فرستادم.

6. بچه ها توپ را با مهارت به هم پاس دادند.

7. مادرم برای شام برای ما آش خوشمزه درست کرد.

8. من کتاب را از کتابخانه با خوشحالی گرفتم.

9. معلم به درس با دقت و توجه گوش داد.

10. پزشک دارو را به بیمار با حوصله داد.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...