معنی درس چهارم فارسی هفتم با بهاری که میرسد از راه

درس چهارم فارسی هفتم با عنوان «با بهاری که می‌رسد از راه و زیبایی شکفتن»، به زیبایی شکفتن در طبیعت و زندگی انسان می‌پردازد.

بیت اول

روشن و گرم و زندگی پرداز آسمان مثل یک تبسم شد

معنی: آسمان مانند لبخندی روشن و زیبا و حیات بخش و مهربان شد.

آرایه های ادبی:

 • تشبیه: آسمان به لبخند تشبیه شده است.
 • تناسب: روشنی، گرمی و زندگی پردازی با لبخند تناسب دارند.

بیت دوم

هر چه سرما و هر چه دل سردی پر زد آهسته از نظر گم شد

معنی: و سرما و هرچه غم و غصه بود، از بین رفت و از نظر غایب شد.

آرایه های ادبی:

 • کنایه: سرما و دل سردی به معنای غم و غصه است.
 • استعاره: پر زدن سرما و دل سردی کنایه از از بین رفتن آنهاست.

بیت سوم

با نسیمی که زندگی در اوست باز چشم جوانه‌ای وا شد

معنی: با وزیدن نسیم بهاری که در آن زندگی و حیات جریان دارد، دوباره جوانه ای شکوفا شد.

آرایه های ادبی:

 • تشخیص: نسیم بهاری به موجود زنده ای تشبیه شده است که در آن زندگی جریان دارد.
 • تناسب: زندگی با نسیم تناسب دارد.

بیت چهارم

بر درختی، شکوفه‌ای خندید در کتابی، بهار، معنا شد

معنی: بر شاخه شکوفه ای جوانه زد و بهار دوبار در طبیعت جلوه گر شد.

آرایه های ادبی:

 • تشخیص: شکوفه به موجود زنده ای تشبیه شده است که می‌خندد.
 • تناسب: شکوفه با بهار تناسب دارد.

بیت پنجم

با بهاری که می‌رسد از راه سبز شو، تازه شو، بهاری شو

معنی: با بهاری که از راه می‌رسد، تازه شو و شکوفا شو.

آرایه های ادبی:

 • تکرار: تکرار کلمه «شو» برای تأکید بر مفهوم است.

بیت ششم

مثل یک شاخه گل، جوانه بزن مثل یک چشمه سار، جاری شو

معنی: مانند یک شاخه گل جوانه بزن و مانند یک چشمه سار جاری شو.

آرایه های ادبی:

 • تشبیه: جوانه زدن به شاخه گل تشبیه شده است.
 • تشبیه: جاری شدن به چشمه سار تشبیه شده است.

بیت هفتم

زندگی بر تو می‌زند لبخند هست وقت شکفتنت امروز

معنی: زندگی به تو لبخند می‌زند، امروز وقت شکفتن تو است.

آرایه های ادبی:

 • تشخیص: زندگی به موجود زنده ای تشبیه شده است که به انسان لبخند می‌زند.
 • کنایه: لبخند زدن زندگی به معنای فرصت دادن به انسان برای شکفتن است.

بیت هشتم

بهتر از هر چه هست در دنیا با خدا راز گفتنت امروز

معنی: بهتر از هر چیزی در دنیا، راز گفتن با خدا امروز است.

آرایه های ادبی:

 • تشخیص: راز گفتن به خدا به معنای ارتباط با خدا است.

مفهوم کلی درس:

درس «زیبایی شکفتن» به ما می‌آموزد که زیبایی شکفتن در طبیعت و زندگی انسان، نعمت بزرگی است که باید قدر آن را بدانیم. ما باید با تلاش و پشتکار، زمینه شکوفایی خود را فراهم کنیم و از زندگی لذت ببریم.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...