سوال های درس ۱۱ علوم ششم

1- بیشترین مقدار سبزینه در ……………… ذخیره شده است

جواب: (برگ ها)

2- محل غذا سازی گیاه …………… است

جواب: (برگ)

3- سوراخ های بسیار ریزی که در پوسته نازک پوشاننده و روی برگ ها است چه نام دارد ؟

جواب: (روزنه)

4- عمل غذا سازی در گیاهان را …………….. می نامند

جواب: (فتوسنتز )

5- مواد مورد نیاز برای غذا سازی گیاهان را نام ببرید (چهار مورد)

جواب: آب و دی اکسید کربن و نور و خاک

6- آب چگونه به قسمت های مختلف گیاه می رسد ؟

جواب: (آوند ها)

7- برگ ها از چه راهی دی اکسید کربن هوا را جذب می کنند ؟

جواب: (روزنه)

8- غذا سازی در کدام قسمت گیاه انجام می شود ؟

جواب: (در برگ گیاه)

9- چرا برگ ها مکان اصلی عمل فتوسنتز محسوب می شوند ؟

جواب: زیرا دارای سبزینه فراوان و روزنه و رگ برگ هستند .

10-سبزینه چیست ؟ وظیفه آن را بنویسید ؟

جواب: قسمت سبز برگ است – وظیفه اش غذا سازی به وسیله نور خورشید و آّب و کربن دی اکسید است .

11-فتوسنتز چیست ؟

جواب: غذا سازی گیاهان به وسیله نور خورشید را ( فتوسنتز) می گویند .

12- برای عمل غذا ساز چه موادی لازم است ؟

جواب: آب که از ریشه جذب می شود و کربن دی اکسید که روزنه های برگ از هوا می گیرند .

13-فتو چیست ؟

جواب: (به معنی نور است )

14- سنتز چیست ؟

جواب: (به معنی ساختن است)

15- آیا گیاهان در زمستان هم می توانند غذا سازی کنند ؟ چرا؟

جواب: خیر ، زیرا در زمستان نور خورشید به اندازه ی کافی برای فتوسنتز موجود نمی باشد یعنی قدرت تابش

خورشید کم است .

16- باید از قرار دادن الکل به طور مستقیم روی حرارت جلوگیری کرد . چرا ؟

جواب: زیرا الکل بسیار آتش گیر است .

17- ساقه ی سبز چه گاهی می تواند غذا سازی کند . چرا ؟

جواب: لوبیا ، زیرا ساقه ی لوبیا کلروفیل زیادی دارد .

18-آیا برگ گیاهان علاوه بر فتوسنتز کاربرد دیگری نیز دارد ؟

جواب: برگ برخی به شکل تله در آمده و می تواند حشران و حتی جانوران کوچک را شکار کند .

19-چرا گیاهان به آّب نیاز دارند ؟

جواب: آب مواد مورد نیازی را که گیاه و از خاک می گیرد در خود حل می کند تا گیاه بتواند از آن استفاده کند .

20- اکسیژن مورد نیاز برای تنفس جانوران چگونه تأمین می شود ؟

جواب: از اکسیژنی که حاصل فتوسنتز است .

21- سه مورد از فواید فتوسنتز را بنویسید ؟

جواب: 1- غذا سازی است

2- اکسیژن لازم برای تنفس موجودات زنده را تأمین می کند .

3- باعث از بین رفتن آلودگی محیط زیست می شود .

22- دو میوه ی روغن دار را نام ببرید ؟

جواب: نارگیل و زیتون

23-دانه ای نام ببرید که هم روغنی است هم پروتئین دارد؟

جواب: (سویا)

منبع

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...