سوال های درس ۱۰ علوم ششم

1- در بدن انسان 50 تا 75 میلیون……………….. دارد.

جواب: (سلول )

2- مخمر نوعی …………….. تک سلولی است

جواب: (قارچ)

3- فردی به نام …………… اولین میکروسکوپ را ساخت .

جواب: (رابرت هوک)

4- مرکز فرماندهی سلول که همه کارهای سلول را هدایت می نماید ……………. است

جواب: (هسته)

5- نخستین بار یک دانشمند انگلیسی به نام ……………… سلول های مرده را در برش های چوب پنبه مشاهده کرد .

جواب: (روبرت هوک)

6- نقش سیتوپلاسم در سلول چیست ؟

جواب: درون غشاء قرار داشته و بخش ژله ای سلول را تشکیل می دهد که همه بخش های سلول را در خود جای می دهد .

7- سه قسمت اصلی سلول را نام ببرید ؟

جواب: 1- غشاء یا پوسته 2-سیتوپلاسم 3- هسته

8- هسته در کدام قسمت سلول قرار دارد ؟

جواب: ( سیتوپلاسم )

9- میکروسکوپ چیست ؟

جواب: وسیله ای است که با آن بیشتر سلول ها و جانداران تک سلولی را مشاهده می کنیم .

10-در بدن انسان چه تعداد سلول وجود دارد ؟

جواب: 50 تا 75 میلیون سلول وجود دارد .

11-مخمر چیست ؟ چگونه زیاد می شود ؟

جواب: نوعی قارچ تک سلولی است . با جوانه زدن زیاد می شود .

12- ذره بین اجسام ریز را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد ؟

جواب: (10 تا 20 برابر بزرگتر)

13-اولین میکروسکوپ توسط چه کسی ساخته شد و چه چیزی را با آن مشاهده کرد ؟

جواب: رابرت هوک حدود 400 سال پیش اولین میکروسکوپ را ساخت و توانست ساختمان چوب پنبه را با آن ببیند .

14- اصطلاح (سلول) به چه معناست ؟

جواب: (سلول به معنای اتاق کوچک است )

15- میکروسکوپ های نوری نمونه را تا چند برابر بزرگتر نشان م دهند ؟

جواب: (دو هزار برابر )

16- وظیفه ی سلول های نگه دارنده روزنه (سلول نگهبان روزنه) در برگ گیاهان چیست ؟

جواب: باز و بسته نگه داشتن روزنه های هوایی برگ را بر عهده دارد .

منبع

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...