هم خانواده تسلیم چیست؟

هم خانواده تسلیم: سلام -مسلمان- مسلم -سلیم -اسلام -سلیمه

معنی تسلیم: شکیبایی-بردباری- تاب آوری- تاب

مترادف تسلیم: منقاد - استرداد- مطیع- تحویل- رام- تفویض- تمکین تقدیم- واگذاری- واگذار

متضاد تسلیم: نافرمان-نشوز- سرکش- عاصی

تسلیم در فرهنگ لغت دهخدا به معنی سلام کردن و همچنین تسلیم در فرهنگ فارسی گردن نهادن و تسلیم در فرهنگ معین به معنی مطیع  و همچنین تسلیم در فرهنگ عمید به معنی سپردن است.

تسلیم در عربی استسلام است.

1 نظر

  1. مجتبیمجتبیsays:

    سلیم، اسلام