تعبیر خواب سیب زرد چیست

تعبیر دیدن سیب و معنی آن در خواب، بیانگر حال خود بیننده است که نوع آن مذکر باشد یا مؤنث، چنانکه دلالت بر رزق و پول و چیزهای خوب دارد اگر آن را بخوری یا بو کنی یا بگیری و ممکن است دلالت بر صنعت بینا و آنچه مربوط به آن است، زیرا در مواردی دلالت بر ازدواج یا شفا دارد.

تفسیر رؤیت سیب و معنی آن ابن سیرین

تعبیر دیدن سیب و معنی آن در خواب

دلالت بر عزم انسان دارد و هر انسانی را که ببیند به اندازه علم اوست، زیرا هر که مال دارد، دیدن سیب نشان دهنده مال اوست.

و رؤیت تاجر حکایت از تجارت و مزرعه خود دارد و هر که سیب ببیند، چه نر ماده، مربوط به چیزی است که دغدغه او را به همراه دارد یا در انتظار وقوع است.

سیب در خواب

تعبیر دیدن سیب و معنی آن در خواب
 • وقتی انسان ببیند سیبی خوراکی در دست گرفته یا خورده یا سیب مال خودش است.
 • نشان می دهد که شوق او به اندازه سیب و طعم آن یا همان میزان رضایت از شکل و کمیت سیب خواهد بود.
 • گفته شد: اگر سیب مزه شیرینی داشت، نشانگر رزق حلال برای بیننده است و سیبی که ترش مزه می کند، بیانگر حرام است.
 • و هر کس فرمانروا یا شخصی را در مقامی که سیبی به سوی او پرتاب کند، بیننده آرزویش را برآورده می‌کند و در مورد کسی که دید سیب‌ها را تقسیم می‌کند یا قطعه قطعه می‌کند نیز گفته شده است.
 • او پول را بین کسانی که به پول نیاز دارند تقسیم می کند یا شادی می دهد، حتی اگر در حین برش زخمی شده باشد یا نخواسته باشد آن را قطع کند.
 • از جهات مختلف باعث غم و اندوه می شود یا عده ای با یکدیگر توافق می کنند تا از شر آن خلاص شوند.
 • و هر کس ببیند که سیب را پوست کنده، چیزی را که فراموش شده برای شخص یا خودش آشکار می کند.

 

 • دیدن درخت در خواب، بیانگر ایمان و تقوا و نزدیک شدن شما به مردم است، اگر کسی در خواب ببیند که سیبی کاشته یا کاشته است، کفالت یتیمی می کند.
 • و هر کس در خواب از درخت سیب بچیند، از مردی ثروتمند و شرافتمند، به شکرانه نیکی بینا، پولی خواهد گرفت.
 • برخی از علمای تفسیر بر خلاف نظر محقق ابن سیرین می‌گویند که او بود که سیب‌ها را از درخت چید.
  • از جایی که به آن تعلق دارد و دوستش دارد رانده می شود و این برگرفته از داستان مولای ما آدم علیه السلام است.
 •  

خوردن سیب در خواب

 • تعبیر خواب سیب خوردن هر که در خواب سیب بخورد پولی می خورد که مردم نمی بینند.
 • و اما تعداد سیب در خواب، بیانگر تعداد پول است، اگر سیب مفید باشد، به اندازه تعداد سیب، عدد آن نیز مفید است.
  • اگر آسیب ببیند، این پول به اندازه تعداد سیب ضرر یا جریمه است.
 • گاز گرفتن سیب یا لیسیدن آن از بیرون یا چسباندن دندان ها به آن، بیانگر آن است که بیننده خواب، رزق و روزی و منفعت طلبی دارد.

تعبیر دیدن سیب در خواب مرد و تعبیر سیب خوردن در خواب ابن سیرین.

 • حاکی از اخلاق والای صاحب بیناست و برای مرد حاکی از عشق و هماهنگی است که با او در همان خواب می بیند.
  • و اما خوردن آن، بیانگر ناپسندی است، نشان دهنده این است که پدر و مادر و حقوق آنها را فراموش کرده است.

تعبیر دیدن سیب در خواب زن حامله ابن سیرین

مقالاتی که ممکن است دوست داشته باشید:    

 • همچنین در تعبیر دیگری از ابن سیرین گفته شده است که درخت سیب در خواب برای زن حامله نشان دهنده ولادت قریب الوقوع او و فرزند نیکو است.

تعبیر خواب سیب برای زن مجرد

 • دیدن سیب در خواب برای دختر مجرد بیانگر خوبی و عزت نفس است.
 • دیدن او در خواب برای دختر مجرد، متاهل یا حامله می خورد، بیانگر زنا یا آرزوی مردی غیر از شوهر است، و بیانگر ازدواج با زن مجرد است.

تعبیر خواب سیب برای زن متاهل

 • سیب در خواب نماد ثمره دانش است و در تعبیر گاه نیکی و گاه وسوسه را نشان می دهد.
 • یک سیب قرمز یا بسیار قرمز در خواب، نمادی از آرزوهای غیرممکن یا ممنوع خواب بیننده است.
 • سیب های رنگی در خواب نماد هماهنگی زندگی، آرامش ذهن، آرامش شخصیت و سیب و همچنین نمادی از خرد، عقل و منطق است.
 • دیدن سیب های رسیده یا درخت سیب رسیده نشان دهنده بلوغ یا ثبات بیننده است.
  • شاید یک سیب رسیده بیانگر کامل بودن خود و برآورده شدن بالاترین و دورترین آرزوها باشد.

تعبیر دیدن سیب سبز در خواب برای زنان مجرد

 • ابن سیرین و النابلسی در تعبیر دیدن و خوردن سیب در خواب برای زنان مجرد به تشخیص کسانی که سیب را در خواب می بینند ذکر کرده است.
 • اگر سلطان باشد سیب نشان دهنده مال اوست و اگر تاجر باشد نشان دهنده تجارت اوست و سیب شیرین نشان دهنده رزق حلال است و پول ترش حرام است.

سیب قرمز در خواب

تعبیر دیدن سیب و معنی آن در خواب
 • دیدن سیب سرخ نشان دهنده دروغ و شهادت دروغ است و خوردن سیب قرمز در خواب بیانگر دروغ گفتن است.
 • پوست کندن سیب در خواب بیانگر زنی بدخواه و نافرمان و دیدن آب سیب سرخ
 • و نوشيدن سيب در خواب، بيانگر آن است كه بيننده دچار غرور و كبر مي شود.

 

سیب سبز در خواب

تعبیر دیدن سیب و معنی آن در خواب
 • دیدن سیب سبز در خواب بیانگر پاکی قلب بینا و پاکی آن از هرگونه کینه و حسد و حکایت از سلامت کامل دارد.
 • سیب سبز بیانگر طلب علم برای بینا است یا اینکه اگر مریض باشد شفا می یابد و نوشیدن آب آن حاکی از رزق و روزی بسیار است.
 • و اما دیدن سیب زرد در خواب، بیانگر بیماری است، زیرا رنگ زرد در خواب، نه تنها در سیب، بلکه در همه چیز، رنگی شوم و منفور است.
 • اگر انسان ببیند که دارد سیب می شمارد پول ، یعنی پول را.
 • هر که در خواب سیبی را بو کند، ازدواج می کند و اگر زنی ، اگر در جایی که می شناسد بخورد، شهرت پیدا می کند، چنان که پسری به دنیا می آورد .
 • گرفتن مقداری سیب در خواب بیانگر آن است که به او خیر و سود خواهد رسید و سیب نیز نماد دوستان است.
 • اگر انسان در خواب ببیند که سیب می خورد دشمنی بر او ظاهر می شود و اما سیب ترش در خواب.
  • بیانگر حواس پرتی و آسیب است و درخت سیب در خواب بیانگر ترس است و خداوند داناتر استهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...