جواب فعالیت های درس ۱۳ مطالعات پنجم

فعالیت صفحه 67 مطالعات پنجم

1- گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می‌کشد؟

پاسخ: هر بار چرخش ۲۴ ساعت طول می کشد.

2- جابجا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟با توجه به آنچه تاکنون آموخته ‌اید، توضیح دهید.

پاسخ: حرکت زمین ، وقتی زمین به دور خود می چرخد ، یک نیمه آن مقابل خورشید است که آنجا روز بوده و نمیه دیگر شی است ، با حرکت زمین ، آن نمیشه دیگر مقابل خورشید قرار گرفته و آنجا روز بوده و نمیه دیگر شب است.

3- فعالیت شماره (1) «به کار ببندیم» (ساختن ساعت آفتابی) را انجام دهید.

این مورد به عهده خود شما می باشد.

فعالیت صفحه 68 مطالعات پنجم

4- شما تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده‌اید؟ این نکته را چگونه می‌فهمید؟

پاسخ: بر عهده دانش آموز میباشد ، و باید سن خود را در 365 ضرب کنید

به عنوان مثال اگر من ۱۱ ساله باشم باید سنم را در عدد ۳۶۵ (در هر روز زمین یکبار دور خورشید می چرخد) ضرب کنم که حاصل آن می شود تقریبا 4015 بار.

5- نتیجه حرکت چرخشی زمین چیست؟

پاسخ: پدید آمدن شب و روز می‌باشد.

6- نتیجه حرکت انتقالی زمین چیست؟

پاسخ: به وجود آمدن فصول مختلف می‌باشد.

فعالیت صفحه 70 مطالعات پنجم

7- چند کره جغرافیایی به کلاس بیاورید و با راهنمایی معلم این خط‌ها را روی آنها پیدا کنید.

الف) خط استوا ب) نصف‌النهار مبدأ

8- کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی؛ در نیمکره شرقی است یا نیمکره غربی. چگونه پی بردید؟

پاسخ: ایران با توجه به خط استوا در نیمکره شمالی و با توجه به نصف‌النهار مبدا در نیمکره شرقی قرار دارد.

9- یک دایره بکشید و روی آن، محل قطب شمال و قطب جنوب را مشخص کنید. خط استوا و نصف‌النهار مبدأ را هم روی آن رسم کنید.

فعالیت صفحه 71 مطالعات پنجم

محل دقیق هتل، مسجد و راه آهن را بنویسید.

هتل (د 4) مسجد (ج 1) راه‌آهن (الف 1)

حالا بگویید هریک از موارد زیر نشان دهنده چه مکانی است.

د2 (آتش نشانی) ج5 (مدرسه) ب ج (فروشگاه)

hamgamdars.com

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...