جواب سوالات فصل دوم علوم هشتم

فصل2 تغییرهاي شیمیایی در خدمت زندگی(

گفت و گو کنید )صفحه10(
هدف از این مطلب این است تغییرات می توانند مفید یا مضر باشند تفکر ودید افراد مهم است
سوختن جنگل مضر است ولی از یک طرف باعث فعال شدن دانه ي سخت ونهفته در ختان در روي زمین
می شود.
رشد تکامل وفرد از یک طرف وپیرشدن سلول ها از طرف دیگر- فاسد شدن میوه - پوسیدن کاغذ –
زنگ زدن اهن در یک نگاه مضر ودر نگاه دیگر :ر باز گشت مواد به طبیعت است ).تفکر همه جانبه مهم
است(

آزمایش کنید )صفحه11(
حل شدن قرص جوشان بر خلاف تصور گرما گیر است ودماي دما سنج پایین می اید.تغییرات شیمیایی با
تغییرات دما همراه هستند.

فکر کنید )صفحه11(
- الف (واکنش مس سولفات با آهن یک تغییر شیمیایی وگرما ده است.
تجزیه دي کرومات آمونیم یک تغییر شیمیایی گرماده که با تولید گاز همراه است.
جوشیدن آب و تبخیر آب یک تغییر فیزیکی که گرما گیر است.
حل شدن پوسته تخم مرغ در سرکه یک واکنش شیمیایی وگرماگیر است گاز کربن دي اکسید بوجود می
آید.
- ب (تولید گاز –تغییرات دما همراه با نورو گرما – تشکیل ماده جامد – تولید ماده ي جدید با خواص
جدید نشانه تغییر شیمیایی مواد می تواند باشد.

آزمایش کنید )صفحه12(

با بزرگ شدن ظرف میزان اکسیژن لازم براي سوختن شمع فراهم می شود وزمان روشن ماندن شمع
طولانی می شود.
با آزمایش دانش اموزان متوجه می شوند که طول شمع تاثیر خاصی در زمان ندارد.
در یک نمودار خط افقی متغییر مستقل )آنچه ما تغییر می دهیم اندازه ظرف (را می نویسیم ودر خط
عمودي متغییر وابسته )انچه در طول آزمایش خودش تغییر می کند (نوشته واندازه گیري می شود.

آزمایش کنید )صفحه14(
در این واکنش شیمیایی آهن نرم ونازك در اثر گرما با اکسیزن هوا ترکیب شده وبعد از 5دقیقه کاهش
میزان هوا دلیل بر ترکیب اکسیژن با آهن می باشدکه می توان در صد اکسیژن را محاسبه کرد.
آزمایش تجزیه آب اکسیژنه در حضور کاتالیز گر )اهن اکسید –پتاسیم یدید – منگنز دي اکسید (گاز
اکسیژن زیادي تولید شده که می تواند ذغال نیمه افروخته را روشن کند .اب اکسیژنه در کنار کاتالیز گر
تجزیه شده اکسیژن واب تولید می کند اکسیژن زیادي آتش را شعله ور می کند.

فعالیت )صفحه15(
- در سوختن عامل مهم وجود اکسیژن - گرماي لازم – وسوخت مناسب می باشد
-باکنترل کردن مقدارسوخت نوع ماده سوختنی – مقدار ورودي اکسیژن –
-با حذف سوخت – با سرد کردن وحذف اکسیژن با آب سرد وپتوي خیس – شن وماسه خیس
ا-هر گاه درون ظرف سر بسته اي اکسیژن تمام شود شعله خاموش می شود.

اطلاعات جمع آوري کنید )صفحه16(
در اثر سوختن ناقص مواد الی گاز بی رنگ وبی بویی تولید می شود .این گاز تمایل زیادي براي چسبیدن به
هموگلوبین خون دارد ونمی گذارد اکسیژن در دم وارد شود فرد در اثر کمبود اکسیژن به راحتی خفه می
شود.


فعالیت )صفحه16(
بخار آب موجود را به وسیله ي یک ظرف سرد در بالاي اتش که میعان بخار اب بوجود می اید.شناسایی می
کنیم.گاز کربن دي اکسید را وارد آب آهک شفاف کرده آن را کدر می کند.

آزمایش کنید )صفحه17(
بوسیله جریان الکتریکی باتري می توان سیم آهنی نازك را گرم و شعله ور کند.

آزمایش کنید )صفحه17 (قند
در مرحله ي اول قند دوب شده وبه راحتی شعله ور نمی شود
- در ازمایش سوختن قند اگر کاتالیز گر خاك گلدان که داراي عناصر مختلف است قرار گیرد شعله قند به
خوبی دیده می شود.
مواد غذایی در بدن ما در دماي پایین اما در کنار انزیم ها که دماي اولیه را پایین می اورند صورت می
گیرد-
کاتالیز گرها موادي هستند که سرعت واکنش شیمیایی را با کاهش دماي فعال سازي زیاد می کند.

آزمایش کنید ص19 :چگونه می توان انرژي آهن را آزاد کرد؟
یکی دیگر از را هاي آزاد سازي انرژي شیمیایی استفاده از انرژي الکترون ها می باشد .بوسیله دو تیغه ي
مختلف ومحلول اسیدي مناسب میتوان حرکت الکترون الکتریسته بوجود آورد.
وبراي بالا بردان میزان الکتریسیته تعداد پیل را زیاد می کنیم یا به جاي اهن از نوار منیزیم استفاده می
کنیم الکترولیت نیز می تواند اسید قوي تري باشد


فکر کنید )صفحه19(
1- سوزندن مواد
2- واکنش هاي مختلف مثل تولید الکتریسیته

3- استفاده از نور براي تولید برق وگرما
4- استفاده از خاصیت مغناطیسی مواد

آزمایش کنید )صفحه20 (قرص جوشان
در قرص جوشان چندماده از جمله اسید و ترکیبات نمکی وجود دارد با آب واکنش شروع شده وگاز کربن
دي اکسید تولید می شود فشاري را ایجاد می کند که باعث پرتاب درقوطی می شود،این گاز با اب اهک
شفاف کدر می شود

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...