هم خانواده اعتماد

هم خانواده:معتمد

مترادف : اتکا- استظهار- استواری- اطمینان- پشتگرمی- تکیه- توکل- ثقه- دلگرمی- وثوق
معنی : استواری- باور- پشتگرمی- سپردن- واگذاری- واگذاشتن

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...