جواب صفحه ی ۲۰ و ۲۱ ریاضی هشتم

۱- می خواهیم ١٩ نفر از دانش آموزان را برای کارهای مختلف به گروه‌هایی تقسیم کنیم. آیا می‌توانیم این تعداد را به گروه‌های مساوی تقسیم کنیم؟

جواب : یک گروه ۱۹ نفره و ۱۹ گروه ۱ یک نفره

اگر تعداد دانش آموزان ۷ نفر باشد، چه گروه‌هایی را می‌توانیم تشکیل دهیم؟ همهٔ حالت‌های ممکن را بنویسید.

جواب : یک گروه ۷ نفره و ۷ گروه یک نفره

اگر تعداد آنها ۱۵ نفر باشد، چه گروه‌هایی را می‌توانیم تشکیل دهیم؟

یک گروه ۱۵ نفره

۱۵ گروه یک نفره

۵ گروه ۳ نفره

۳ گروه ۵ نفره

۲- تعدادی از سربازان می‌خواهند رِژه بروند. فرماندهٔ آنها آرایش‌های مستطیلی مختلف برای گروه‌های ۶ نفره را روی کاغذ کشیده است.

شما هم برای 8 نفر، آرایش‌های مستطیلی مختلف رسم کنید.

برای 5 نفر هم آرایش‌های ممکن را رسم کنید.

کدام عددها فقط 2 آرایش مستطیلی دارند؟ اعداد اول

جواب سوال ۲ فعالیت صفحه ۲۰ ریاضی هشتم

۳- مانند نمونه‌ها با رسم نمودارهای درختی، عددهای داده شده را به صورت ضرب شمارنده‌های اول بنویسید (تجزیه کنید).

پاسخ سوال ۳ فعالیت صفحه ۲۰ ریاضی هشتم

هر عدد طبیعی و بزرگ‌تر از یک، که هیچ شمارندهٔ طبیعی به جز یک و خودش نداشته باشد، عدد اول نامیده می‌شود.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۱ ریاضی هشتم

در ادامه با پاسخ کاردرکلاس صفحه 21 ریاضی پایه هشتم داریم :

اگر بتوانیم عددی طبیعی را به صورت ضرب دو عدد طبیعی بزرگ‌تر از یک بنویسیم، عدد مورد نظر، اول نخواهد بود و به چنین عددی، عدد مرکب می‌گویند؛ برای مثال؛ 24 عددی مرکب است؛ چون: ۴ × ۶ = ۲۴

همهٔ عددهای مرکب بین 15 و 30 را به صورت ضرب دو عدد طبیعی بزرگ‌تر از یک بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۲۱ ریاضی هشتم

در ادامه با پاسخ فعالیت صفحه 21 ریاضی پایه هشتم داریم :

1- عددهای طبیعی از 1 تا 20 را بنویسید و دور عددهای اول خط بکشید. آیا عدد 1 اول است؟ چرا؟

خیر زیرا تنها یک شمارنده دارد.

آیا عدد 1 مرکب است؟ چرا؟ خیر زیرا بیشتر از دو شمارنده ندارد.

2- با توجه به سؤال بالا، عددهای طبیعی را به سه دسته تقسیم کنید و ویژگی‌های هر کدام را بنویسید.

۱) عدد یک که هیچ شمارنده اولی ندارد.

۲) اعدادی که نمی توان به صورت ضرب دو عدد بزرگ تر از یک نوشت و فقط یک شمارنده اول دارند. (عدد اول)

۳) اعدادی که می توان به صورت ضرب دو عدد بزرگ تر از یک نوشت.

3- مضرب‌های طبیعی عدد 2 در زیر نوشته شده است. در صورت امکان، آنها را مانند نمونه به صورت ضرب دو عدد طبیعی بزرگ‌تر از ١ بنویسید.

همگی مضرب‌های یک عدد اول به غیر از خود عدد مرکبند.

مطالب پیشنهادی

به همین ترتیب، مضرب‌های طبیعی عددهای 3 و 4 را بنویسید و در صورت امکان آنها را به صورت ضرب دو عدد طبیعی و بزرگ‌تر از ١ بنویسید.

۳،۶،۹،۱۲،۱۵،۱۸،۲۱،۲۴،۲۷،…:‌مضرب‌های طبیعی عدد ۳

همگی مضرب‌های یک عدد اول به غیر از خود عدد مرکبند.

۴،۸،۱۲،۱۶،۲۰،۲۴،۲۸،۳۲،۳۶…:‌مضرب‌های طبیعی عدد ۴

همگی مضرب‌های یک عدد مرکب، مرکبند.

4- با توجه به سؤال بالا، آیا می‌توانیم بگوییم که همهٔ مضرب‌های یک عدد طبیعی مرکب‌اند؟ چرا؟

خیر ، زیرا بعضی از آن ها را نمی توان به صورت ضرب دو عدد طبیعی بزرگ تر از یک نوشت.

magerta.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...