5 هم خانواده برای کلمه قصد

هم خانواده قصد کلاس ششم : قاصد-مقصد -اقتصاد -مقصود -مقاصد

معنی قصد: خواست-آهنگ- انگیزه- گرای- گرایش- هدف-آهنگ- نیت- اراده- نقشه- اندیشه- میل- خواست- منظور-خواستهمقصود- داعیه- مقصد- عزم- مراد- غایت- غرض- فکر

معنی کلمه قصد داشتن به انگلیسی:

intend


خواستن, قصد داشتن, خیال داشتن, بر آن بودن

aim


رسیدن, دانستن, قراول رفتن, ارزیابی کردن, شمردن, قصد داشتن

mean


قصد داشتن, مقصود داشتن, هدف داشتن, معنی ومفهوم خاصی داشتن

purpose


در نظر داشتن, قصد داشتن


جمع کلمه قصد چیست:جمع قصده

 

هم خانواده قصد کلاس چهارم هم خانواده قصد کلاس ششم

هم خانواده قصد چیست هم خانواده قصد کلاس سوم هم خانواده قصد مقصد مقصود

هم خانواده قصد کلاس پنجم هم خانواده قصد چه می شود هم خانواده قصد کلاس هفتم هم خانواده قصد کلاس هشتم

هم خانواده قصد جيه

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...