هم خانواده خراب

هم خانواده خراب چیست

هم خانواده خراب چیست

مخروب- منهدم- ناآباد- ویرانه- ویران - نابسامان- اوراق- اسقاط

مترادف: مخروب- منهدم- ناآباد- ویرانه- ویران- نابسامان- اوراق- اسقاط- خرست- طافح- لایعقل- مست- تباه- ضایع- فاسد- معیوب- بایر- لم یزرع- آوار- بدکاره- - فاحشه- بدنام- بی آبرو- رسوا
متضاد: آباد- سالم- هشیار- نجیب
معنی : ویران- رمبش- رمبیدن- نابسامانesmneveshte.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...